La nova norma UNE-ISO 19600 "Sistemes de gestió de Compliance", una eina per detectar i gestionar els riscos als quals s'enfronta l'empresa per possibles incompliments de les seves obligacions legals.

Que es la ISO Compliance?

iso19600

ISO 19600 pretén ser un guia de referència per a les organitzacions de qualsevol tipus per a l'aplicació eficaç d'un Sistema de Gestió del COMPLIANCE (compliment), amb l'objectitiu de dotar-la de eines basades en la millors pràctiques internacionals i en la millora contínua en matèria de Compliment Legal, Transparència, Ètica Corporativa i Bon Govern.

L'abast de l'aplicació de les directrius contingudes en la Norma depèn de la mida, estructura, naturalesa i complexitat de l'organització.

Aquesta norma internacional es basa en els principis de bon govern, proporcionalitat, transparència i sostenibilitat.

Compliance és el resultat que una organització compleixi amb les seves obligacions, i es fa sostenible introduint-la en la cultura de l'organització i en el comportament i en l'actitud de les persones que hi treballen. En aquest sentit, l'objectiu és la implantació i gestió posterior d'un sistema que permeti desenvolupar procediments el compliment ha de ser avaluat i mantingut per la companyia.

La norma ISO 19600 s'articula com una guia de Compliance proporcionant directrius i recomanacions dirigides a reduir els possibles incompliments, i ve a cobrir una necessitat de disposar d'estàndards d'abast internacional en aquest àmbit. No es tracta de fer una norma rígida i cega davant la diversitat d'organitzacions. Es tracta de fer una norma que articuli una metodologia comuna, mesurable i comparable.

Actuacions

El compliance o compliment normatiu consisteix a establir les polítiques i procediments adequats i suficients per garantir que una empresa, inclosos els seus directius, empleats i agents vinculats, compleixen amb el marc normatiu aplicable.

Dins el marc normatiu no han de considerar-se únicament les normes legals, com lleis i reglaments, sinó que també s'haurien d'incloure en el mateix les polítiques internes, els compromisos amb clients, proveïdors o tercers, i especialment els codis ètics que l'empresa s'hagi compromès a respectar, ja que hi ha multitud de casos en què una actuació pot ser legal però no ètica.

Aquesta funció és duta a terme mitjançant cinc conjunts d'actuacions, que han de coordinar-se entre si i planejar-acuradament:

1.- Identificació: s'han d'identificar els riscos als quals s'enfronta l'empresa, tenint en compte la seva severitat i impacte i la probabilitat que es donin.

2.- Prevenció: coneixent els riscos, s'ha de dissenyar i implementar procediments de control que protegeixin a l'empresa.

3.- Monitorització i detecció: l'efectivitat dels controls implementats ha de ser supervisada, informant a la direcció de l'exposició de l'empresa als riscos, i realitzant les auditories periòdiques que siguin necessàries.

4.- Resolució: quan malgrat tot es produeixen problemes de compliment, s'ha de treballar per a la seva solució.

5.- Assessorament: els directius i treballadors han de rebre tota la informació necessària per dur a terme el seu treball d'acord amb la normativa vigent.

La responsabilitat penal com impulsora del compliance

Les persones jurídiques esdevenen penalment responsables dels delictes comesos en el seu nom o pel seu compte pels seus representants legals i administradors, però també, pels que estant sotmesos a la seva autoritat hagin pogut realitzar els fets per no haver-se exercit sobre ells el degut control .

Una empresa no només ha d'enfrontar-se a les sancions que les diferents regulacions sectorials estableixen, generalment de gran importància econòmica, sinó que també s'ha d'enfrontar a la responsabilitat per un delicte.

Recentment es va introduir una modificació referent a aquesta responsabilitat penal, en virtut de la qual la persona jurídica quedarà exempta de responsabilitat quan hi hagi adoptat i executat, abans de la comissió del delicte, mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes de la mateixa naturalesa o reduir de manera significativa el risc de la seva comissió; la supervisió d'aquestes mesures quedi encomanada a un òrgan intern amb una certa autonomia (excepte en el cas de les petites empreses); el delicte s'hagi comès eludint pels autors tals mesures; i no s'hagi produït una omissió o un exercici insuficient de les funcions de control.

Aquesta reforma és clau per al sector del compliance, ja que es converteix en una cosa pràcticament obligatori per poder eludir la responsabilitat penal que puga produir-se.

I no és estranya la introducció d'aquesta reforma, ja que en molts casos la comissió del delicte s'escapa de la possibilitat de control del representant de l'empresa, especialment en entitats de grans dimensions, de manera que és encertat que el jutge pugui valorar que es van prendre unes mesures diligents per evitar-ho i, d'aquesta manera, exonerar la responsabilitat.

Contribueix, en definitiva, a augmentar la seguretat jurídica i, al mateix temps, potenciarà que les empreses adoptin sistemes de control que s'estendran a altres àmbits de risc a més del penal.

La situació a les petites i mitjanes empreses

Una gran part del teixit empresarial està compost per les petites i mitjanes empreses, és a dir, les que tenen menys de 250 treballadors. I en aquestes empreses l'compliance resulta una figura gairebé completament desconeguda.

En les petites i mitjanes empreses moltes vegades no es disposa dels recursos econòmics necessaris per a encomanar a una empresa externa la gestió del compliment, molt menys per disposar d'un departament o fins i tot una persona dedicada a aquest. El legislador és conscient d'això, de manera que el marc normatiu sol ser aplicable únicament a empreses d'una major dimensió, a més d'incloure excepcions dediques a les empreses de menor grandària, com la responsabilitat penal.

Però sí que resulta important que, almenys, els gestors tinguin una familiaritat amb el concepte, de cara al seu tracte amb altres empreses de major dimensió, i que intentin en la mesura del possible crear un clima favorable al respecte normatiu.

 

Tornar