L'empresari resta obligat a adoptar les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagin de fer i adaptats al mateix.

En SAM Sistemes disposem d'un equip de tècnics experts en el procés d'adequació de la seguretat en la maquinària industrial al RD 1215 i / o obtenció de la certificació CE, donem solució a tots els requisits que afecten les línies de producció i equips auxiliars dels centres industrials, aplicant les disposicions específiques sobre enginyeria de seguretat industrial i normes que afecten els diferents tipus de tipus de màquines i equips.

Reial Decret 1215/1997 d'utilització d'equips de treball

marcado ce

L'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret són tots els equips de treball, entenent com a tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat en el treball.

Aquest Reial decret obliga a l'empresari, com a propietari dels equips de treball esmentats anteriorment.

L'empresari resta obligat a adoptar les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a disposició dels treballadors siguin adequats al treball que hagin de fer i adaptats al mateix, de forma que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors en utilitzar aquests equips de treball (article 3 del RD 1215/1997).

Aquest Reial Decret és d'aplicació per a totes les màquines utilitzades en el treball, tant si van ser comercialitzades o posades en servei abans de l'1 de gener de 1995 (sense marcatge CE) com després d'aquesta data (amb marcatge CE).

Una altra normativa d'aplicació:

A més de l'esmentada normativa, els equips de treball han de satisfer qualsevol disposició legal o reglamentària que els sigui d'aplicació, com ara:

 • Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió).
  Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries (Reglament d'Equips a Pressió).
  Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11 (Reglament d'Instal·lacions de Gas).
  Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis).
  Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció dels mateixos (Reglament d'aparells d'elevació i manutenció).
  • Etc ..

Marcat CE Seguretat de máquinas

La directiva divideix les màquines en dues tipologies i descriu els procediments de certificació en funció de la perillositat de cada equip.
Per a les màquines catalogades com a perilloses (Annex IV), el procés d'avaluació de conformitat implica la intervenció d'un organisme notificat.
Per a les màquines menys perilloses, el fabricant o el seu representant a la UE serà l'encarregat de realitzar els assajos necessaris i fer una declaració de conformitat sota la seva responsabilitat.

Mitjançant el procediment simplificat d'avaluació de la conformitat es poden certificar els següents tipus de maquinària industrial:

 • màquines
 • equips adaptables
 • Dispositius de desplaçament de càrregues
 • Cadenes, cordes i cintes
 • Línies de transmissió desmuntables
 • Màquines incompletes, com sistemes d'engranatges

Dues passes per a la certificació del seu sistema de garantia de qualitat

Segons la situació de la màquina, s'haurà de tenir en compte el següent:

Si es vol autocertificar un dels seus productes que estiguin dins de l'Annex IV de la Directiva de Màquines, ha de posseir el Certificat de Qualitat ISO 9001 i la seguretat de la qualitat total segons l'annex X de la mateixa directiva.

Si el que necessita és certificar exclusivament un producte i no posseeix la seguretat de la qualitat total ha de seguir el següent: Quan la màquina figuri en l'annex IV i hagi estat fabricada d'acord amb normes harmonitzades que cobreixin tots els requisits essencials de salut i seguretat pertinents:

Control intern de fabricació segons annex VIII (no requereix organisme notificat) o
Realitzar l'examen CE de tipus (annex IX) per organisme notificat més el control intern de fabricació

Quan la màquina figuri en l'annex IV però NO hagi estat fabricada d'acord amb normes harmonitzades o si aquestes no cobreixen tots els requisits essencials de salut i seguretat pertinents:

Realitzar l'examen CE de tipus (annex IX) per organisme notificat més el control intern de fabricació.

Per als fabricants de màquines i components de seguretat, el marcatge CE i la Declaració CE de Conformitat els permet accedir sense restriccions al Mercat Europeu, la qual cosa evita barreres tècniques. El marcatge CE es reconeix a més en altres mercats a nivell global.

Per al consumidor, el marcatge CE li assegura que el producte no compromet la seva seguretat i li garanteix uns nivells de seguretat comuns a Europa.

Proporcionem serveis d'assessorament sobre quins requisits ha de complir un determinat producte, a més li prepararem un programa d'assaig, o avaluarem la conformitat nosaltres mateixos.

Amb caràcter general és una obligació del fabricant del producte, que és tota persona física o jurídica que fabrica un producte, o que mana dissenyar o fabricar un producte i el comercialitza amb el seu nom o marca comercial.

En ocasions poden adquirir la condició de fabricant altres figures, com ara:

 • Un importador.
 • Un usuari que realitzi modificacions en el producte.
 • Un comercialitzador que col·loqui el seu nom al producte.
 • El que posa el producte en servei, si no es pot identificar el fabricant.

Els requisits per obtenir el marcatge CE màquines varien depenent del producte i dels materials.

És important comptar amb aquest tipus de certificat ja que sinó aconseguim el certificat CE màquines, estaríem incomplint la normativa de la Unió Europea i Espanya. Això implica la retenció de productes en les duanes i el risc que qualsevol consumidor del producte sense certificat pot reclamar judicialment al fabricant. A més, si el producte causa un accident i no tenia certificat, tota la responsabilitat recau en el fabricant.

 

Tornar