Pericials econòmiques sobre els efectes de l'coronavirus en el rendiment comercial dels negocis, orientats a provar el grau d'afectació real que la crisi sanitària i econòmica ha tingut sobre els ingressos i les despeses d'una empresa arrendatària o comerç.

covid 19Causeas sobrevingudes:

Les circumstàncies que poden sobrevenir a la celebració d'un contracte són múltiples i variades, i aquestes poden canviar durant la vida del mateix. Això pot ocórrer amb contractes d'arrendament o amb contractes amb proveïdors, on les circumstàncies que es van pactar a l'inici es poden veure modificades sense que passi culpa per part d'una de les parts contractants.

Aquestes causes sobrevingudes es contemplen mitjançant l'aplicació i implementació de les anomenades clàusules "rebus sic stantibus", en virtut de les quals és possible temperar o modular les clàusules pactades en el contracte en virtut d'aquesta circumstància sobrevinguda davant de situacions d'incompliment.

Actualment la pandèmia de l'coronavirus COVID-19 ha pogut produir situacions d'incompliment en la celebració dels contractes, plasmada com una causa de força major, però, sobretot, amb les característiques d'imprevisible i inesperada que vénen a modificar les circumstàncies inicials de l'contracte i que tempera i modula aquests incompliments per raó de les circumstàncies sobrevingudes.
Les causes inclouen l'incompliment de contracte d'arrendament per situacions d'atur provocades per ERO en empreses, o qualsevol tipus d'incompliment no culpa de la part contractant, que, al final, ha hagut de incomplir el contracte provocada per aquesta crisi de l'coronavirus.

La regla que permet la rebaixa de la renda en l'arrendament de béns productius que no derivin de riscos de l'propi negoci, exigeix ​​a més que la pèrdua de rendiments s'origini per casos fortuïts extraordinaris i imprevistos, una cosa que per la seva mateixa raresa no hagués de ser pogut previst per les parts.

Aquesta clàusula ve a dir que, en situacions imprevisibles de força major -com el coronavirus i l'estat d'alarma posteriorment que alteren el marc de circumstàncies en què té lloc una determinada relació contractual, cal poder modular temporal o definitivament els termes inicials de l' contracte, per adaptar-los a la nova situació de les parts, sent fins i tot possible suspendre o resoldre el contracte sense indemnització.

Font: Elderecho.com

Pericial econòmica:

En SAM Sistemes, com a perits experimentats, estem en posició de confeccionar informes tècnics que demostrin els extrems que permetin l'aplicació d'aquesta clàusula:

  • Alteració substancial de les circumstàncies recollides en el contracte
  • Imprevisibilitat de l'esdeveniment de força major, que no es va poder preveure en el contracte.
  • Desproporció inacceptable en les obligacions recíproques entre les parts que resulten de l'esdeveniment de força major i de el nou marc circumstancial (social, econòmic, polític, etc ...)

Aquesta pericial econòmica hauria de ser capaç de lligar els efectes de l'coronavirus i l'estat d'alarma amb el rendiment comercial de l'negoci afectat, de manera que quedi provat el grau d'afectació real que la crisi sanitària i econòmica ha tingut sobre els ingressos i les despeses de l'empresa arrendatària o de el comerç en qüestió.

Segons les circumstàncies, aquesta pericial, també hauria de ser capaç d'oferir una previsió raonable a curt i mig termini, depenent de el període restant de contracte, sobre com serà la corba de recuperació de l'volum de negoci, un cop es vagin superant etapes de retorn cap la "normalitat".

En casos com el de lloguer de locals per a negocis, resulta especialment útil que el perit disposi de coneixements tècnics i logístics que li permetin avaluar amb precisió el cost que tindrà per a l'empresa arrendatària la implementació de les mesures de distanciament social, d'higiene i de ventilació extraordinàries, entre altres, a aplicar de cara a les fases d'desconfinamiento.

 

 

Tornar