Si va a emprendre un negoci obrint la seva pròpia oficina o despatx professional, l'ajudem en els procediments de sol·licitud de la corresponent llicència d'activitat per a poder començar a desenvolupar el seu negoci amb bon peu.

Aquest tipus d'activitat s'engloba en el sector terciari. S'emmarquen dins de l'activitat d'oficines aquelles la funció és prestar serveis administratius, tècnics, financers, d'informació o altres, ja sigui a empreses o particulars. També estan incloses dins d'aquest tipus d'activitat, les oficines que ofereixen servei de venda, com sucursals bancàries, agències de viatges, així com els despatxos professionals domèstics.

Es tracta d'una activitat innòcua la tramitació d'aquest tipus de llicència d'obertura sol ser ràpida i en ocasions, depenent del municipi on s'ubiqui l'oficina, només cal presentar un certificat tècnic acompanyat de la comunicació prèvia i declaració responsable.

No obstant això és important comptar amb l'assessorament d'un expert. Tant si es requereix un projecte tècnic, com si n'hi ha prou amb el certificat i la declaració responsable, la documentació tècnica ha d'estar redactada per un professional competent com un enginyer.

Tipus d'activitats:

A continuació enumerem les activitats més freqüents d'ús d'oficina:

 • Agències de viatges que presten serveis a altres agències de viatges o al públic.
 • Institucions financeres: banques, caixes d'estalvi i altres institucions financeres auxiliars
 • Assegurances: entitats que ofereixen assegurances de vida i de capitalització, de malaltia i riscos diversos, així com altres entitats asseguradores.
 • Promoció immobiliària i serveis relatius a la propietat immobiliària i industrial
 • Serveis prestats a empreses: jurídics, financers, comptables, tècnics, de publicitat i altres serveis similars.
 • Serveis de lloguer de béns mobles o immobles.

A més de les qüestions generals que deuen complir tots els locals i activitats a continuació s'exposen les exigències específiques que afecten l'activitat d'oficines:

Exigències específiques:

Condicions d'ubicació de l'activitat

Abans de triar el lloc definitiu per implantar el teu negoci, busca assessorament d'un tècnic que et fa si la normativa urbanística permet l'ús d'oficina en el lloc on es pretén.

Per regla general es permet la ubicació de l'ús d'oficina:

 • A la planta baixa.
 • A la planta inferior a la baixa i primera.
 • En planta de pis (despatx professional).

En el cas que l'activitat professional la desenvolupi l'usuari en el seu habitatge habitual, la superfície útil destinada a despatx professional domèstic serà inferior o igual a un terç de la superfície útil del conjunt de l'habitatge, i ha de configurar un espai diferenciat respecte a la mateixa. La superfície útil d'habitatge no destinada a l'activitat de despatx professional, ha de complir amb el programa i superfície mínima d'habitatge, establerta per normativa.

La zona que es destini a despatx professional haurà de comptar amb llum i ventilació natural.

Lavabos

Segons el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, haurà de disposar d'lavabos separats per a homes i dones, i comptaran amb la seva corresponent anteaseo.

El nombre de lavabos es determinarà en funció de la superfície edificada d'oficina, sent necessaris segons la Instrucció 3/2011 relativa als criteris aplicables per a l'exigència de serveis higiènics en locals:

 • fins a 200 m², un excusat i un lavabo separats per a cada un dels sexes.
 • per cada 200 m² addicionals o fracció superior a 100 m² s'augmentarà un excusat i un lavabo per cada un dels sexes.

En aquells casos en què l'oficina compti amb més de 50 treballadors, segons la Llei 13/82, de 7 d'abril d'Integració Social dels Minusvàlids, s'haurà de disposar d'un lloc de treball i un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda .

Accessos

Els accessos interiors als espais d'utilització pel públic han de disposar d'una amplada mínima de 130 cm i la dimensió mínima de les fulles de les portes de pas per al públic serà de 82,5 cm.

Protecció del medi ambient urbà

És important prestar especial atenció a la normativa en oficines de superfície considerable per les exigències que aquesta estableix per a les instal·lacions de climatització i ventilació.

Normativa de protecció contra incendis

En aquest tipus d'activitats s'ha de realitzar una instal·lació de senyalització i il·luminació d'emergència, i una dotació d'instal·lació de prevenció contra incendis adequada a les exigències que estableix el DB-SI, sent la instal·lació exigida més freqüent d'extintors portàtils, disposats de forma que cap punt quedi allunyat més de 15 metres dels mateixos.

Llicència d'obertura per a un despatx domèstic

Llicència d'obertura per a un despatx domèstic

Advocats, comptables, enginyers, arquitectes, gestors i freelance ... Tots tenen en comú que de vegades treballen en un despatx professional situat sovint a casa. Aquesta situació cada vegada és més comú causa de l'auge del teletreball i l'encariment dels locals, però segueix havent-hi un gran desconeixement entre els professionals i emprenedors sobre si és legal o no treballar a casa.

En línies generals sí que és possible muntar una oficina a casa, amb un parell d'excepcions:

 • L'espai que va ocupar el teu despatx de treball
 • Si necessites atendre clients

El local on vas a instal·lar el teu despatx pot ser de propietat o llogat, encara que els contractes de lloguer poden limitar a ocasions.En elcaso que superi el 25% de la superfície de la casa caldrà plantejar-se altres opcions, ja que no està permès sobrepassar aquest porcentaje.Si ets advocat, metge o realitzes qualsevol activitat per a la qual hagis de rebre clients és millor assessorar-se perquè podries estar incomplint la normativa sense saber-ho.

Llicència d'obres per a oficines

No serà necessari sol·licitar llicència d'obra per a una oficina sempre que els locals que no superin els 300 metres quadrats, de la mateixa manera que l'ajuntament no exigirà prèviament l'obtenció de llicència d'obertura o de funcionament. Tampoc serà necessari sol·licitar llicència d'obres per a la realització de les obres de condicionament del local sempre que es tractin d'obres per a les quals no s'exigeixi segons llei la redacció d'un projecte. (S'exigeix ​​projecte quan es tracti d'obres d'edificació de nova construcció, quan són obres que alterin la configuració arquitectònica dels edificis o quan afecti zones d'especial protecció de caràcter ambiental o historicoartístic).

Si la teva oficina té mes de 300 metres i cal fer reformes, hauràs de comptar amb una llicència d'obres. Per a això serà necessari presentar el projecte tècnic a l'ajuntament perquè els tècnics ho valorin i un cop aprovat podràs pagar les taxes corresponents, segons el pressupost d'execució material del projecte i començar les obres.

 

 

Tornar