Informació orientativa per a la implantació d'una nova activitat de tipus industrial.

Donada la gran complexitat que comporta en molts casos l'obertura d'aquest tipus d'establiments li aconsellem contracti a experts com nosaltres per analitzar de forma específica el seu cas i realitzar un informe previ que l'orienti en la presa de les decisions correctes, li garantim que recuperarà amb escreix la seva inversió.

Tipus d'indústries

Podem separar aquest tipus de llicències en tres grans grups:

 • Indústries: Els processos de transformació de matèries que tenen a terme en les indústries acostumen a tenir gran complexitat per l'impacte en el medi ambient que tenen els residus que es generen, així com els abocaments i les emissions a l'atmosfera. Tot això justifica la necessitat que hagin de ser projectades i dirigides per tècnic competent i experimentat en el món industrial, mitjançant el corresponent Projecte Tècnic d'Activitat
 • Magatzems: Naus Industrials o locals destinats a l'acumulació de productes i mercaderia per a la seva distribució i venda de forma continuada. La problemàtica principal d'aquest tipus d'establiments jeu en el risc d'incendi intrínsec dels materials emmagatzemats, classificant-se de baixa, mitjana o alta segons la combustibilitat. Depenent d'aquesta classificació dels condicionants, de situació de l'establiment i de mesures de protecció activa i passiva contra el foc, per a la posada en marxa d'una activitat d'aquest tipus poden arribar a ser molt exigents i costosos.
 • Tallers: Considerats com a petita indústria i tallers artesanals on es transforma matèria primera en producte elaborat. Igual que en els casos anteriors es caracteritzen per la mida i la configuració de l'establiment o local i en relació amb el seu entorn i el seu nivell de risc intrínsec enfront dels incendis.

Comprovacions per a la implantació d'una activitat indústria:

 • Comprovació que a nivell urbanístic la implantació de l'activitat no presenta cap conflicte, són gestions municipals que depenen de l'ordenació urbanística.
 • Legalització de les Instal·lacions de la pròpia indústria i les auxiliars (aire comprimit, energia, etc.). L'autoritat competent és el Ministeri d'Indústria i el responsable de fer complir la legislació que afecta la seguretat en les indústries.
 • La justificació d'una suficient protecció activa i passiva contra els incendis, és un dels projectes d'especial importància per als establiments industrials en relació a la seva seguretat i pels costos que pot significar en una nova activitat.
 • Es compliran les condicions tècniques mínimes dels centres de treball i Indústries i el Codi Tècnic de l'Edificació.

Des de SamSistemas Enginyeria li aconsellem que per no trobar sorpreses desagradables, el primer que cal comprovar és que la seva activitat industrial és viable en l'emplaçament seleccionat, i posteriorment determinar i valorar totes les actuacions que s'hauran de realitzar per adequar les instal·lacions industrials a la legislació vigent.

Principals normatives que afecten un establiment industrial:

En general:

 • Ordenança reguladora de publicitat exterior, rètols, banderoles i tendals.
 • Legalització d'Instal·lacions o instal·lació d'aire condicionat.
 • Protecció activa i passiva davant els incendis que es desplega en el Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials (d'aplicació en indústries RSCIEI) i CTE BD SI.
 • Activitats sotmeses a procediment d'Avaluació Ambiental de la Comunitat Autònoma.
 • Gestió de residuos.Condiciones mínimes dels Centres de Treball Industrials o normes urbanístiques.
 • Codi Tècnic de l'Edificació CTE en el seu conjunt.

Locals i naus d'emmagatzematge:

 • Segons la ubicació de l'establiment, polígon industrial, edifici d'habitatges, etc.
 • Ventilació de forma exclusiva i independiente.Forma d'emmagatzematge que complirà les especificacions RSCIEI.
 • Justificació de la càrrega del foc corregida i ponderada segons RSCIEI.

Petita indústria i tallers artesanals:

 • Justificació de la Càrrega al Foc corregida i ponderada de les matèries emmagatzemades i / o fabricades.
 • Complir les condicions mínimes dels centres de treball industrials i Codi Tècnic de l'Edificació.
 • Complir les especificacions normatives de gestió de residus.
 • Relació de màquina, potència
 • Nivell d'emissions de sorolls i vibracions.

Procediments per aconseguir una llicència d'ús industrial:

EL procediment no és únic i varia amb cada municipi entre un d'aquests procediments:

 • Procediment d'Implantació d'activitat. Determinats tallers artesanals sense repercussió ambiental poden anar per comunicació prèvia.
 • Projecte Tècnic d'Activitat.

En qualsevol cas ha d'anar acompanyat d'una Memòria Ambiental justificativa que els nivells d'impacte ambiental estan per sota de l'estipulat per la normativa i les mesures correctores aplicades

 

Tornar