Li aconsellem i realitzem tots els tràmits a preus competitius per a l'obertura del seu centre de tatuatges.

Igual que la resta d'activitats, per obrir una activitat dedicada a la realització de tatuatges, cal disposar d'un permís municipal, denominat llicència d'activitat o d'obertura. Igualment, si en l'establiment o local cal fer obres, caldrà disposar del pertinent permís d'obres la tipologia i complexitat dependrà del tipus d'obres a realitzar.

En SAM Sistemes disposem de l'experiència i el personal per realitzar tots aquests tràmits amb un treball de qualitat i a preus competitius, sigui a Barcelona oa qualsevol altra ciutat del país. Podem gestionar tant la direcció d'obres com tots els tràmits relacionats. Sol·liciti'ns pressupost sense compromís.

Tràmits necessaris per a l'obertura d'un local de tatuatges

A Barcelona ciutat els estudis de tatuatges es classifiquen a nivell de llicència d'activitat com un annex III.2. de la normativa vigent, és a dir que:

  • Un enginyer ha de fer un projecte amb plànols justificant que l'activitat compleix amb tota la normativa vigent.
  • El projecte el revisarà una Entitat Ambiental de Control (EAC) i farà una inspecció del local.
  • Si el resultat d'aquesta inspecció és favorable l'EAC emetrà el certificat de conformitat.
  • Aquest certificat de conformitat es lliurarà a l'Ajuntament conjuntament amb el projecte i els plànols.
  • L'Ajuntament concedeix la llicència d'activitat.

Visita inicial al local on muntar l'estudi de tatuatges

Abans de llogar un local i comprometre amb ell, és molt aconsellable que un enginyer revisi les seves condicions i confirmi que aquest s'adapta a les necessitats normatives que li seran exigides, L'objectiu és evitar al màxim la necessitat de realitzar obres d'adaptació del local o fins i tot detectar la impossibilitat d'adaptació.

Aquesta visita inicial en SAM Sistemes la realitzem sense cost ni compromís per al client, entenem que hem de posar els ponts per a una bona relació des del primer dia.

Aquesta primera visita de comprovació de normativa serveix per poder confeccionar els pressupostos necessaris per a la tramitació i l'obtenció de tots els permisos exigits per a la legalització dela activitat i el de l'execució de les reformes necessàries.

El vistiplau de l'enginyer i els pressupostos permeten a l'interessat decidir si el local és l'adequat per a la seva activitat o ha de seguir buscant una alternativa que s'adapti millor a les necessitats normatives.

Projectes i requisits necessaris

Quan s'està tramitant la llicència d'activitat se sol tramitar simultàniament la llicència d'obres (en cas de realitzar obres) i el projecte elèctric (en cas de ser local de pública concurrència):

Projecte d'obres:

Si el local necessita la realització d'obres d'adaptació, depenent de la magnitud de les obres es precisarà de la confecció d'un projecte d'obres menors realitzat per un enginyer, projecte on es dóna justificació de les obres a realitzar. Depenent del tipus d'obres el projecte haurà de ser supervisat per una Entitat Ambiental de Control (EAC), abans de ser presentat a l'Ajuntament per a l'obtenció del permís definitiu.

Projecte elèctric:

Quan l'activitat es classifica com a pública concurrència per a la legalització de la instal·lació elèctrica caldrà un projecte elaborat per un enginyer que de compliment al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, projecte que serà supervisat per una Entitat d'Inspecció i Control (EIC) que farà la comprovació de la instal·lació conforme compleix amb la legislació vigent i s'adequa al projecte.

En el cas de locals amb instal·lacions elèctriques antiquades probablement aquesta s'haurà de canviar per complet per assegurar que el cablejat és del tipus lliure d'halògens, no propagador de l'incendi i amb emissió de fum i opacitat reduïda. Aquest punt pot encarir molt la instal·lació.

Accessibilitat al local

En funció de la superfície del local, de si es manté la mateixa activitat o és un canvi d'ús i de si s'han de fer obres o no, es determinarà si cal disposar en el local d'un itinerari accessible i un servei higiènic adaptat o usable, de menors dimensions.

Ventilació de l'activitat

La normativa vigent obliga les activitats a estar prou ventilades, sigui de forma natural (a través de portes i finestres) o bé mecànicament amb un extractor. Segons aquesta normativa les activitats disposaran d'un sistema de ventilació que aporti el suficient cabal d'aire exterior i que eviti la concentració d'aire contaminat al local.

Alçada del local

L'alçada lliure mínima del local ha de ser de 2,5 m que es pot veure reduïda a 2,1 m en zones com els lavabos, magatzems o cambres de residus. L'alçada lliure es refereix, en cas d'haver fals sostre, a l'altura des del terra fins el fals sostre.

Aïllament acústic del local

La normativa vigent obliga les activitats a disposar d'un aïllament acústic suficient que no provoqui molèsties als veïns, especialment si són habitatges.

La normativa municipal de Barcelona, Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, considera totes les fonts sonores de l'activitat, maquinària, música o televisions, per ponderar l'aïllament necessari, calculo que es realitza en l'anomenat Estudi d'impacte acústic, que inclou memòria tècnica i plànols i ha d'estar redactat pel tècnic.

Resistència al foc de l'estructura

Pot resultar un dels punts més conflictius en l'obertura d'una activitat i depèn del tipus d'estructura del local. La normativa vigent obliga les estructures del local a assegurar una resistència mínima al foc, quan aquesta és de formigó pràcticament segur que arribem a la resistència al foc que ens exigeix el Codi Tècnic de l'Edificació, però, quan l'estructura és metàl·lica o de fusta, serà necessària la ignifugació de l'estructura fins a aconseguir la resistència al foc requerida en cada cas. A Barcelona una entitat de control haurà de fer una comprovació del gruix de la capa de material ignífug.

Recorregut d'evacuació

Aquest és un punt determinant en moltes ocasions per determinar el adequat d'un local per a una activitat, la distància entre qualsevol punt del local ocupable per una persona fins a la sortida al carrer no pot superar els 25 metres en el cas que hi hagi una sola sortida i 50m en els casos que hi hagi dues sortides.

Normes en un estudis de tatuatges

És obligatori que el personal que realitza aquestes pràctiques tingui algun tipus de formació?

Sí. El professional ha de ser una persona qualificada que hagi rebut un curs de formació, així com tenir coneixements bàsics d'anatomia, del procés de curació i què fer si sorgeix algun problema. A més, han d'estar vacunats de l'hepatitis B i tètanus.

Poden utilitzar xeringues que no estiguin envasades?

No, està prohibit. Les agulles, xeringues, fulles i, en general, tot allò que travessi la pell, han de ser estèrils i d'un sol ús. Han d'estar envasades i segellades fins a la seva utilització. D'altra banda, les tintes han de disposar del registre sanitari de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. En el cas dels pírcing, a fi d'evitar al·lèrgies o rebutjos, el material permès és: l'acer quirúrgic, l'or, de 14 quirats com a mínim, o el titani.

L'ús de la pistola perforadora únicament està permès per al lòbul de l'orella.

Quines normes d'higiene ha de complir el professional durant la pràctica?

Ha de rentar-se les mans abans i després de l'actuació; usar guants estèrils i d'un sol ús; utilitzar roba i calçat net; no fumar, menjar o beure mentre realitza el treball.

Quins requisits han de complir els establiments que practiquen tatuatges i piercings?

Han d'estar inscrits, abans de realitzar l'activitat, al registre d'establiments de tatuatges, micropigmentació, pírcing o altres pràctiques similars d'adorn corporal.

És obligatori donar alguna informació al client abans de realitzar-se un tatuatge o un pírcing?

Sí. El consumidor ha de signar, abans que li facin el pírcing o el tatuatge, un document de consentiment informat que li lliuraran a l'establiment. S'hi adverteix dels possibles riscos per a la salut d'aquestes pràctiques, les complicacions que poden sorgir, les cures posteriors, etc. Si s'és menor d'edat, cal comptar amb l'autorització dels pares o tutors.

Tornar