El que precises saber en relació amb els projecte d'activitat resumit en un article

El nostre equip tècnic d'enginyers és expert en la confecció de projectes per a l'obertura d'establiments per a activitats industrials, pública concurrència, comercials o de serveis, elaborem tota la documentació necessària per aconseguir els permisos per a l'obertura del seu nou negoci, realitzant els tràmits i gestions davant l'administració i gestionant els contractes de subministrament.

Som una enginyeria amb molts anys d'experiència en la redacció de projectes i avantprojectes tècnics per a l'obtenció de llicències d'activitat. Confeccionem la memòria i els plànols necessaris per a l'expedient i ens responsabilitzem de tota la gestió del projecte, tant si es tracta d'una activitat innòcua com si té impacte mediambiental i ha de ser inspeccionada per una entitat de control.

Simultàniament o posteriorment, podem gestionar les obres i instal·lacions així com vetllar pel compliment de les condicions expressades en el projecte tècnic assumint la direcció tècnica.

Que és un projecte d'activitat?

Un projecte d'activitat és un document realitzat i signat per tècnic competent com un enginyer, que es requereix per obtenir la corresponent llicència municipal, que permeti l'obertura d'un negoci o activitat en un local o recinte determinat.

Aquest projecte ha de justificar que tant l'establiment, les instal·lacions previstes, el disseny del local, així com el desenvolupament de l'activitat s'ajusten a la normativa ia les reglamentacions corresponents.

Un Projecte d'Activitat conté Memòria, Plec de Condicions, Pressupost, Estudi de Seguretat i Plans en els que s'indiquen totes les característiques de l'establiment, dimensions, distribució, modificacions a realitzar, instal·lacions, cost de les obres. Així com descripció de l'activitat a desenvolupar.

El Projecte d'Activitat recull tota la normativa que li és d'aplicació, depenent del cas: Codi Tècnic de l'Edificació, Accessibilitat, Document Bàsic de Protecció contra Incendis o Reglament de Seguretat Contra incendis en establiments Industrials, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Reglament Instal·lacions tèrmiques en l'edificació, etc ...

Quan s'ha de presentar el projecte d'obertura?

Normalment la tramitació ha de ser prèvia o en paral·lel al Projecte d'Obres, en cas d'haver d'habilitar el local per a instal·lar l'activitat, per evitar incoherències entre projecte i execució.

Quan el local està en condicions per dur a terme l'activitat, o bé l'activitat no requereix cap tipus d'obres per a la posada en marxa del nou negoci, la documentació s'ha de presentar amb 30 dies d'antelació a l'inici de l'activitat.

Documentació segons el tipus d'activitat

La documentació que es requereix per al projecte d'obertura depèn del tipus d'activitat, ja que en funció de les característiques de l'activitat s'ha de justificar el compliment d'una reglamentació específica o una altra de regulació de l'activitat. Encara que són similars, els passos a seguir poden variar entre municipis.

 • Activitats Innòcues o no qualificades: Oficines, Botigues, Comerços al detall, ...
 • Activitats qualificades: Carnisseries, Fleques, ...
 • Activitats de pública concurrència: Cafeteries, Bars, Restaurants, Salons de jocs, Cinemes, ...
 • Activitats Industrials: Processos de Fabricació, Fàbriques, Magatzems, ...

Tràmits segons tipus d'activitat

Activitat Innòcua sense obres mitjançant Comunicació Ambiental Prèvia

 1. Certificat de Compatibilitat Urbanística signat per tècnic competent justificant l'activitat
 2. Redacció de Projecte i memòria tècnica
 3. Certificat Final d'Instal·lacions
 4. Pagament de Taxes Municipals
 5. Visita i Inspecció de l'Ajuntament i s'atorga la llicència d'obertura

Activitat Innòcua amb obres mitjançant Comunicació Ambiental Prèvia

 1. Certificat de Compatibilitat Urbanística signat per tècnic competent justificant l'activitat
 2. Projecte d'Habilitación i Activitat
 3. Imprés de Petició de Llicència d'Obres
 4. Imprés de declaració responsable de les obres signada pel promotor de l'activitat
 5. Pagament de Taxes Municipals
 6. Imprés de Petició de Llicència d'Obertura
 7. Certificat Final d'Obres
 8. Certificat Final d'Instal·lacions
 9. Visita i Inspecció de l'Ajuntament i s'atorga la llicència d'obertura

Activitat Qualificada sense obres mitjançant Llicència Ambiental

 1. Certificat de Compatibilitat Urbanística a l'Ajuntament per autoritzar l'activitat
 2. Projecte d'Habilitación i Activitat per triplicat
 3. Imprés de Declaració Responsable per part del promotor de l'activitat
 4. Certificat Final d'Instal·lacions
 5. Certificat de subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil per part del promotor de l'activitat
 6. Pagament de Taxes Municipals
 7. Visita i Inspecció de l'Ajuntament i s'atorga la llicència d'obertura

Activitat Qualificada sense obres mitjançant Llicència Ambiental

 1. Certificat de Compatibilitat Urbanística a l'Ajuntament per autoritzar l'activitat
 2. Projecte d'Habilitación i Activitat per triplicat
 3. Imprés de Declaració Responsable per part del promotor de l'activitat
 4. Certificat Final d'Instal·lacions
 5. Certificat de subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil per part del promotor de l'activitat
 6. Pagament de Taxes Municipals
 7. Visita i Inspecció de l'Ajuntament i s'atorga la llicència d'obertura

Activitat qualificada amb obres mitjançant Llicència Ambiental

 1. Certificat de Compatibilitat Urbanística a l'Ajuntament per autoritzar l'activitat.
 2. Projecte d'Habilitación i Activitat.
 3. Imprés de Petició de llicència d'obres.
 4. Pagament de Taxes Municipals.
 5. Imprés de Petició de llicència d'obertura.
 6. Imprés de declaració responsable de les obres signada pel promotor de l'activitat
 7. Certificat Final d'Obres.
 8. Certificat Final d'Instal·lacions.
 9. Certificat de subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil per part del promotor de l'activitat.
 10. Visita i Inspecció de l'Ajuntament i s'atorga la llicència d'obertura.

 

 

Tornar