Controlem i supervisem els nostres projectes per poder assegurar la qualitat del nostre treball i compromís amb el client.

Assegurem que les instal·lacions compleixen amb els dissenys establerts i els mesuraments de projecte convingudes, així com amb la normativa vigent

  •      Projectes i tramitació de permisos
  •      Control i inspecció d'obres.
  •      Direcció d'obres.

Redactem els projectes, incloent memòria descriptiva i constructiva amb amidaments i pressupost, documentació gràfica, normativa aplicable, plec de condicions i altres documents annexos, donant compliment a tota la normativa aplicable en relació a les obres projectades garantint la màxima agilitat i seguretat en el tràmit de concessió de llicència.

Durant el procés d'execució d'obra, es realitzen visites periòdiques de control de compliment del projecte així com en el compliment de les mesures de seguretat i salut necessàries.

Durant tot el projecte es realitza un constant control de costos per evitar desviacions entre la facturació i el contractat.

 

 

Tornar