Noticias

13En este apartado podréis acceder a un resumen de noticias aparecidas en los últimos días en los blogs de noticias tecnológicas que más nos interesan y creemos que a algunos os pueden resultar de interés. Las hay de fuentes españolas, americanas y europeas, por lo que algunas están redactadas en inglés. Confiamos en que sean de vuestro interés.

A quest reial decret (RD) aprovat pel Consell de Ministres el 5 d’abril passat era molt necessari perquè, després de la derogació de l’impost sobre l’energia autoconsumida o impost al sol del RD Llei 15/2018, de 5 d’octubre, i, en bona part, del RD 900/2015, havia quedat un buit legal molt gran sobre el tema de l’autoconsum elèctric.

Publicat a Full d'Enginyers nº 41.

Escrit per: XAVIER CORDONCILLO President del Grup de Treball de Regulació de la Comissió d’Energia

Podem considerar aquest nou decret com un reglament de l’autoconsum. Estableix moltes millores sobre la situació anterior que poden ajudar a que, per fi , l’autoconsum elèctric tingui un desenvolupament, a l’Estat espanyol, d’acord amb les potencialitats energètiques existents, especialment en l’àmbit fotovoltaic, i amb la necessitat urgent d’avançar cap a una transició energètica basada en les renovables motivada pel canvi climàtic.

Les millores més destacables que aporta són:

  • Nova defi nició de l’autoconsum. El consum per part d’un o diversos consumidors d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de generació pròximes a les de consum o que hi estan associades.
  • Diferenciació entre els subjectes generador i consumidor. En qualsevol modalitat d’autoconsum, el consumidor i el propietari de la instal·lació de generació podran ser persones físiques o jurídiques diferents.
  • Autorització d’instal·lacions. Simplifi ca els procediments, especialment per a les instal·lacions amb potències de generació fi ns a 100 kW en baixa tensió, que només requereixen l’aprovació de la comunitat autònoma i una comunicació a la empresa distribuïdora amb la mateixa documentació. L’administració ha de contestar en un termini de 10 dies hàbils per modifi car el contracte d’accés corresponent.
  • Equips de mesura. S’hauran d’instal·lar, com a norma general, un equip de mesura bidireccional en el punt frontera amb la xarxa elèctrica i un equip de mesura que registri la producció neta generada.
  • Venda d’excedents d’energia. S’autoritza la venda d’excedents d’energia a la comercialitzadora en dues modalitats: amb compensació simplifi cada o sense. Per als consumidors acollits a la tarifa domèstica PVPC (Preu Voluntari al Petit Consumidors), amb potència contractada inferior a 10 kW, els excedents es valoren al preu horari del mercat elèctric diari menys el cost horari dels desviaments de mesura. La compensació mensual d’excedents queda limitada al cost
    de l’energia consumida (que paga el terme de potència contractada i el terme d’energia amb el peatge d’accés corresponent més el preu horari de mercat) perquè la factura mensual no pot ser negativa. En el cas de venda d’excedents sense compensació simplifi cada, s’han de pactar els preus horaris de l’energia i dels excedents amb la comercialitzadora.
  • Regulació de la nova modalitat d’autoconsum col·lectiu. Aquesta regulació és essencial pel desenvolupament de l’autoconsum urbà (on normalment els ciutadans viuen en edifi cis de pisos on la teulada i altres indrets comuns pertanyen a la comunitat de propietaris), l’autoconsum industrial en polígons industrials i les comunitats d’autoconsum local. Es defi neix el concepte d’“instal·lació de producció pròxima a les de consum i que hi està associada” com un sistema de
    producció destinada a generar energia elèctrica per subministrar a un o més consumidors acollits a qualsevol de les modalitats d’autoconsum a una distancia inferior a 500 m en projecció ortogonal.L’energia generada per la instal·lació de producció pròxima es reparteix horàriament entre els consumidors participants en l’autoconsum col·lectiu en funció d’un coefi cient de participació pactat entre tots els participants en un acord escrit (suposadament relacionat amb la participació en la inversió realitzada en la instal·lació de producció) que s’ha de notifi car a l’empresa distribuïdora i comercialitzadora.

En conjunt, podem fer una valoració bastant positiva del nou decret que, esperem, per fi permeti el desenvolupament i la generalització de l’autoconsum i la generació distribuïda a Catalunya dins el procés de transició cap a les energies renovables. Com a punts més febles, podem apuntar que se segueix permetent l’autoconsum sense vessament d’energia a la xarxa amb mecanismes antivessament que abaixen el nivell de generació quan hi ha excedents, amb el corresponent malbaratament de recursos i les limitacions en la venda d’excedents a l’import de la factura mensual.

 

Volver