El passat 18 de desembre es va presentar a la Taula Consultiva d’Instal·lacions Elèctriques, aquest document sobre la tramitació de les instal·lacions d’autoconsum a Catalunya d’acord amb el RD 244/2019.

L'autoconsum es defineix a l’article 9 de la Llei del Sector Elèctric (LSE) com el consum per part d'un o diversos consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades als mateixos i al document esmentat queden detallats tots els possibles casos, així com la seva tramitació. 

Font: Addient.com