Noticias

13En este apartado podréis acceder a un resumen de noticias aparecidas en los últimos días en los blogs de noticias tecnológicas que más nos interesan y creemos que a algunos os pueden resultar de interés. Las hay de fuentes españolas, americanas y europeas, por lo que algunas están redactadas en inglés. Confiamos en que sean de vuestro interés.

S'informa des de l'Ajuntament de Barcelona que s'ha acordat una nova suspensió que afecta la zona 22@ de la ciutat....per a la implantació de nous usos industrials a l’àmbit, o bé el canvi d’ús industrial dels existents.

En concret es suspèn la tramitació de plans urbanístics derivats en l’àmbit de la Modificació de PGM 22@ així com també en els àmbits de la Modificació de PGM 22@ que no han estat objecte de planejament derivat, les actuacions d’enderroc, les llicències de nova planta i d’ampliació, les llicències de gran rehabilitació i de rehabilitació integral, i les llicències, comunicats i qualsevol altre títol habilitant per a la implantació de nous usos industrials a l’àmbit, o bé el canvi d’ús industrial dels existents.

S'exclouen de la suspensióles sol·licituds d’atorgament de llicències d’obra i de llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats industrials presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió, i els comunicats d’activitats industrials amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data d’executivitat de l’acord de suspensió; així com també les sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats industrials, i la comunicació prèvia a l’exercici d’activitats industrials, vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord; també s'exclouen les obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja autoritzades o excloses de suspensió; s'exlouen també finalment de la suspensió les actuacions d’enderroc derivades de les llicències d’obres ja concedides o en tràmit amb anterioritat a l’executivitat de l’acord de suspensió.

Font: Addient.com

Volver