S'informa des de l'Ajuntament de Barcelona que s'ha acordat una nova suspensió que afecta la zona 22@ de la ciutat....per a la implantació de nous usos industrials a l’àmbit, o bé el canvi d’ús industrial dels existents.

En concret es suspèn la tramitació de plans urbanístics derivats en l’àmbit de la Modificació de PGM 22@ així com també en els àmbits de la Modificació de PGM 22@ que no han estat objecte de planejament derivat, les actuacions d’enderroc, les llicències de nova planta i d’ampliació, les llicències de gran rehabilitació i de rehabilitació integral, i les llicències, comunicats i qualsevol altre títol habilitant per a la implantació de nous usos industrials a l’àmbit, o bé el canvi d’ús industrial dels existents.

S'exclouen de la suspensióles sol·licituds d’atorgament de llicències d’obra i de llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats industrials presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió, i els comunicats d’activitats industrials amb certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data d’executivitat de l’acord de suspensió; així com també les sol·licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació d’activitats industrials, i la comunicació prèvia a l’exercici d’activitats industrials, vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord; també s'exclouen les obres que se sol·licitin amb posterioritat a aquesta data respecte d’activitats ja autoritzades o excloses de suspensió; s'exlouen també finalment de la suspensió les actuacions d’enderroc derivades de les llicències d’obres ja concedides o en tràmit amb anterioritat a l’executivitat de l’acord de suspensió.

Font: Addient.com