La Valoració immobiliària és un dictamen sobre el valor de mercat d'un bé immoble, vàlid davant de tercers per Jutjats, Hisenda, Seguretat Social.

A SamSistemas Enginyeria disposem de tècnics superiors acreditats i amb molta experiència com a pèrit judicial immobiliari pel Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Una llarga trajectòria ens avala en defenses davant els tribunals tant com a perits de part com per nomenament judicial, realitzant informes tècnics pericials per a la construccio, tant dictamens tècnics d'obra com de tipus estructural.

El perit judicial immobiliari

El perit judicial immobiliari és un perit judicial especialitzat en immobles, valoració immobiliària, sinistres en edificis, etc. El perit judicial o perit forense és un professional dotat de coneixements especialitzats i reconeguts, a través dels seus estudis superiors, que subministra informació o opinió fundada als tribunals de justícia sobre els punts litigiosos que són matèria del seu dictamen o informe tecnico pericial de construcció.

Hi ha dos tipus de perits, els nomenats judicialment i els proposats per una o ambdues parts, anomenats tradicionalment "perit de part" però des de fa anys igualats amb el perit designat pel jutge, els dos exerceixen la mateixa influència en el judici i tots es designen com a pèrits judicials.

El perit judicial immobiliari és capaç d'executar, aplicar i utilitzar totes les tècniques i recursos d'una forma científica per a una adequada administració dels requeriments del seu camp laboral (recol·lecció de proves, assegurament, preservació, maneig de la cadena de custòdia necessària per aclarir la veritat, etc.).

Informe de valoració immobiliària

La taxació, tècnicament denominada com informe de valoració, és un document que subscriu un professional competent per fer-ho i té com a objectiu establir de manera justificada el valor d'un bé, d'acord amb uns criteris prèviament establerts i desenvolupant una metodologia adequada al fi proposat.

La taxació d'un bé està subjecta a una estricta normativa legal que no només estableix els criteris i metodologia per a realitzar-la, sinó que també estableix qui pot fer-la. Aquesta normativa, que a Espanya la constitueix una Ordre Ministerial de data 30 de novembre de 1994 emesa pel Ministeri d'Economia i Hisenda, és una norma que estableix una metodologia concreta basada en unes definicions i principis que inspiren la seva redacció.

Una Valoració Immobiliària és una valoració d'un immoble amb fins jurídics per a resolució de conflictes per herències o altres tipus de separació de béns.

Els factors que influeixen en la valoració d'un immoble són:

  • La ubicació.
  • Els serveis propers: zones verdes, llocs d'oci, serveis escolars, mèdics, supermercats ...
  • La superfície: m2 i distribució, si té o no garatge o traster ...
  • La qualitat dels materials de construcció.
  • La situació de l'immoble dins de l'edifici: es valora més si és orientació sud i els pisos alts.
  • L'antiguitat.

Hi ha diferents mètodes que es fan servir per a la taxació encara que l'ajust entre els resultats no mostra grans diferències:

  • La taxació per comparació amb altres immobles és la fórmula més estesa.
  • La taxació per costos.
  • La taxació basada en la capitalització de rendes.

 

 

informe tecnico pericial construccion
Tornar