Realitzem informes tècnics pericial de taxacions de maquinària, instal·lacions industrials, existències i béns mobles per a plets, avals bancaris, repartiments o liquidació d'actius

La valoració de maquinària i existències proporciona amb exactitud el valor dels actius, necessari per determinar capitals a assegurar en les pòlisses de risc o en conflictes per repartiments d'actius.

A SamSistemas Enginyeria disposem d'un equip de professionals amb més de 25 anys d'experiència amb els coneixements necessaris per a realitzar informes tècnics de valoracio de qualsevol tipus de maquinària i béns.

Metodologia per taxació de maquinària

Per al càlcul de la valoració dels equips industrials s'ha de tenir en compte els següents factors:

Base de depreciació:

La depreciació s'ha de calcular sobre base i mètodes constants a partir de la data que comencen a utilitzar-se els actius fixos, llevat que circumstàncies especials justifiquin un canvi. La base per al càlcul de la depreciació generalment el constitueix el cost d'adquisició o de producció del bé.

El valor residual:

Aquest valor també es coneix com el valor de salvament, valor recuperable i valor de rescat. Representa el valor que s'estima que pot obtenir-se de la venda d'un actiu fix ia fora de servei. En altres paraules es pot dir que, valor de rebuig, és el valor que s'estima que tindrà un bé en estar totalment depreciat.

La vida útil estimada:

Per estimar la vida útil d'un actiu fix s'han de prendre en consideració els següents elements: Ús i desgast físic esperat, Manteniment preventiu i correctiu aplicat, i nivell d'obsolescència. La vida útil estimada es pot mesurar en temps, unitats de producció o distància recorrdia, segons el tipus de maquinària.

Mètodes de depreciació

Hi varietat de mètodes per calcular el valor actual d'un bé o equip, els quals s'apliquen d'acord amb la naturalesa dels actius i les operacions de l'empresa. Els més usades són les següents:

  • Mètode de línia recta
  • Mètode del saldo decreixent
  • Mètode dels Nombres dígits
  • Mètode d'Hores de treball

 

Tornar