L'eficàcia d'un dictamen pericial de part per acreditar danys i perjudicis és una eina indispensable en molts judicis per danys.

La prova pericial és una prova molt important per a les parts en el procés civil, sobretot en els supòsits de reclamació de danys i perjudicis, per provar l'import dels mateixos. El moment processal per aportar la prova pericial en el procés civil presenta dubtes i problemes en la pràctica judicial. En aquest treball s'aborda quan pot aportar un dictamen pericial al fil del contingut de la contestació a la demanda, en el supòsit de l'art. 338.1 LEC -EDL 2000/77463.

Entre els mitjans de prova que regula la LEC, hi ha la prova de perits, prova que apareix regulada en els arts. 335 i següents LEC -EDL 2000 / 77463-.

Aquesta prova, com pot ser un dictamen tècnic elèctric, és d'especial importància quan es tracta de provar danys i perjudicis derivats d'un sinistre, o en general supòsits on és necessari el coneixement de dades tècniques o científics. Es pot definir aquesta prova a la llum de l'art. 335 LEC, com aquella prova que consisteix en la valoració de fets o circumstàncies rellevants o necessaris per adquirir certesa sobre ells, per a això cal tenir coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics, havent de formular la pericial sota promesa o jurament de dir la veritat i d'actuar amb la major objectivitat possible.

En el cas de perit designat pel tribunal, pericial judicial, es permet a les parts que en la seva demanda o contestació sol·licitin aquesta pericial judicial, art. 339 LEC -EDL 2000 / 77463-. Això és aplicable als titulars del benefici de justícia gratuïta, quan ho indiquin en els seus escrits inicials del procés, demanda i contestació. El demandat en el judici verbal en què hi ha contestació a la demanda oral, haurà de sol·licitar pericial judicial com a mínim deu dies abans de la vista.

 

Tornar