ISO 19600: COMPLIANCE a BarcelonaLa nova norma UNE-ISO 19600 “Sistemes de gestió de Compliance”, una eina per detectar i gestionar els riscos a què s'enfronta l'empresa per possibles incompliments de les seves obligacions legals.

Què és la ISO Compliance?

ISO 19600 pretén ser un guia de referència per a les organitzacions de qualsevol tipus per a l'aplicació eficaç d'un sistema de gestió del COMPLIANCE (compliment), amb l'objectiu de dotar-la d'eines basades en les millors pràctiques internacionals i en la millora contínua en matèria de Compliment Legal, Transparència, Ètica Corporativa i Bon Govern.


L'abast de l'aplicació de les directrius contingudes a la Norma depèn de la mida, l'estructura, la naturalesa i la complexitat de l'organització. Aquesta norma internacional es basa en els principis de bon govern, proporcionalitat, transparència i sostenibilitat. Compliance és el resultat que una organització compleixi les seves obligacions, i es fa sostenible introduint-la en la cultura de l'organització i en el comportament i en l'actitud de les persones que hi treballen. En aquest sentit, l'objectiu és la implantació i la gestió posterior d'un sistema que permeti desenvolupar procediments el compliment dels quals ha de ser avaluat i mantingut per la companyia. La norma ISO 19600 s'articula com una guia de Compliance proporcionant directrius i recomanacions dirigides a reduir els possibles incompliments, i cobrirà una necessitat de disposar d'estàndards d'abast internacional en aquest àmbit. No es tracta de fer una norma rígida i cega davant de la diversitat d'organitzacions. Es tracta de fer una norma que articuli una metodologia comuna, mesurable i comparable.


Actuacions

El compliance o compliment normatiu consisteix a establir les polítiques i els procediments adequats i suficients per garantir que una empresa, inclosos els seus directius, empleats i agents vinculats, compleixen amb el marc normatiu aplicable. Dins del marc normatiu no s'han de considerar únicament les normes legals, com ara lleis i reglaments, sinó que també s'hi haurien d'incloure les polítiques internes, els compromisos amb clients, proveïdors o tercers, i especialment els codis ètics que l'empresa s'hagi compromès a respectar, ja que hi ha multitud de casos en què una actuació pot ser legal però no ètica.


Aquesta funció és duta a terme mitjançant cinc conjunts d'actuacions, que s'han de coordinar entre si i planejar-se amb cura:

1 - Identificació: s'han d'identificar els riscos a què s'enfronta l'empresa, tenint en compte la seva severitat i impacte i la probabilitat que es donin.

2 - Prevenció: coneixent els riscos, cal dissenyar i implementar procediments de control que protegeixin l'empresa.

3 - Monitorització i detecció: l'efectivitat dels controls implementats ha de ser supervisada, informant a la direcció de l'exposició de l'empresa als riscos, i realitzant les auditories periòdiques que calguin.

4 - Resolució: quan malgrat tot sorgeix algun problema de compliment, s'ha de treballar per solucionar-lo.

5 - Assessorament: els directius i els treballadors han de rebre tota la informació necessària per dur a terme la seva feina d'acord amb la normativa vigent.


La responsabilitat penal com a impulsora del compliance

Les persones jurídiques es converteixen en penalment responsables dels delictes comesos en nom seu o pel seu compte pels seus representants legals i administradors, però també pels que estant sotmesos a la seva autoritat hagin pogut realitzar els fets per no haver-se exercit sobre ells. el degut control. Una empresa no només s'ha d'enfrontar a les sancions que les diferents regulacions sectorials estableixen, generalment de gran importància econòmica, sinó que també s'ha d'enfrontar a la responsabilitat per un delicte. Recentment es va introduir una modificació sobre aquesta responsabilitat penal, en virtut de la qual la persona jurídica quedarà exempta de responsabilitat quan hagi adoptat i executat, abans de la comissió del delicte, mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes de la mateixa naturalesa o reduir de manera significativa el risc de la seva comissió; la supervisió d'aquestes mesures quedi encomanada a un òrgan intern amb una certa autonomia (llevat del cas de les petites empreses); el delicte s'ha comès eludint pels autors aquestes mesures; i no hi hagi hagut una omissió o un exercici insuficient de les funcions de control.


Aquesta reforma és clau per al sector del compliance, ja que es converteix en una cosa pràcticament obligatòria per poder eludir la responsabilitat penal que es pugui produir. I no és estranya la introducció d'aquesta reforma, ja que en molts casos la comissió del delicte escapa de la possibilitat de control del representant de l'empresa, especialment en entitats de grans dimensions, per la qual cosa és encertat que el jutge pugui valorar que es van prendre unes mesures diligents per evitar-ho i, així, exonerar la responsabilitat. Contribueix, en definitiva, a augmentar la seguretat jurídica i, alhora, potenciarà que les empreses adoptin sistemes de control que s'estendran a altres àmbits de risc a més del penal.


La situació a les petites i mitjanes empreses

Una gran part del teixit empresarial està compost per les petites i mitjanes empreses, és a dir, les que tenen menys de 250 treballadors. I en aquestes empreses el compliance és una figura gairebé completament desconeguda. A les petites i mitjanes empreses moltes vegades no es disposa dels recursos econòmics necessaris per encomanar a una empresa externa la gestió del compliment, molt menys per disposar d'un departament o fins i tot una persona dedicada a aquest. El legislador n'és conscient, per la qual cosa el marc normatiu sol ser aplicable únicament a empreses d'una dimensió més gran, a més d'incloure's excepcions dediques a les empreses més petites, com la responsabilitat penal. Però sí que resulta important que, almenys, els gestors tinguin una familiaritat amb el concepte, de cara al seu tracte amb altres empreses de més dimensió, i que intentin en la mesura del possible crear un clima favorable al respecte normatiu.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat