Llicències per a Establiments Industrials a BarcelonaInformació orientativa per a la implantació d'una nova activitat de tipus industrial. Atesa la gran complexitat que comporta en molts casos l'obertura d'aquest tipus d'establiments us aconsellem contractar experts com nosaltres per analitzar de manera específica el vostre cas i realitzar un informe previ que us orienti a la presa de les decisions correctes, li garantim que recuperarà amb escreix la seva inversió.


Tipus d'indústries

Podem separar aquest tipus de llicències en tres grans grups:


1 - Indústries:

Els processos de transformació de matèries que tenen a terme a les indústries acostumen a tenir una gran complexitat per l'impacte en el medi ambient que tenen els residus que es generen, així com els abocaments i les emissions a l'atmosfera. Tot això justifica la necessitat que hagin de ser projectades i dirigides per tècnic competent i experimentat al món industrial, mitjançant el corresponent Projecte Tècnic d'Activitat


2 - Magatzems:

Naus Industrials o locals destinats a l'acumulació de productes i mercaderia per a la seva distribució i venda de manera continuada. La principal problemàtica d'aquest tipus d'establiments rau en el risc d'incendi intrínsec dels materials emmagatzemats i es classifiquen de baixa, mitjana o alta segons la combustibilitat. Depenent d'aquesta classificació, els condicionants, de situació de l'establiment i de mesures de protecció activa i passiva contra el foc, per posar en marxa aquesta activitat poden arribar a ser molt exigents i costosos.


3 - Tallers:

Considerats com a petita indústria i tallers artesanals on es transforma matèria primera en producte elaborat. Igual que en els casos anteriors, es caracteritzen per la mida i la configuració de l'establiment o local i en relació amb el seu entorn i el seu nivell de risc intrínsec davant dels incendis.


Comprovacions per a la implantació d'una activitat indústria:

1 - Comprovació que a nivell urbanístic la implantació de l'activitat no presenta cap conflicte, són gestions municipals que depenen de l'ordenació urbanística.

2 - Legalització de les instal·lacions de la pròpia indústria i les auxiliars (aire comprimit, energia, etc). L'autoritat competent és el Ministeri d'Indústria i el responsable de fer complir la legislació que afecta la seguretat a les indústries.

3 - La justificació d'una protecció activa i passiva suficients contra els incendis, és un dels projectes d'especial importància per als establiments industrials en relació a la seva seguretat i pels costos que pot significar en una nova activitat.

4 - Es compliran les condicions tècniques mínimes dels centres de treball i indústries i el Codi tècnic de l'edificació.


Des de SAMSistemas Enginyeria us aconsellem que per no trobar-vos sorpreses desagradables, el primer que cal comprovar és que la seva activitat industrial és viable a l'emplaçament seleccionat, i posteriorment determinar i valorar totes les actuacions que s'hauran de realitzar per adequar les instal·lacions industrials a la legislació vigent.


Principals normatives que afecten un establiment industrial:

En general:

● Ordenança reguladora de publicitat exterior, rètols, banderoles i tendals.

● Legalització d'instal·lacions o instal·lació d'aire condicionat.

● Protecció activa i passiva davant dels incendis que es desplega al Reglament de Seguretat Contra Incendis als Establiments Industrials (d'aplicació en indústries RSCIEI) i CTE BD SI.

● Activitats sotmeses a procediment d'avaluació ambiental de la comunitat autònoma.

● Gestió de residus. Condicions mínimes dels Centres de Treball Industrials o Normes Urbanístiques.

● Codi Tècnic de l'Edificació CTE en conjunt.


Locals i naus d'emmagatzematge:

● Segons la ubicació de l'establiment, el polígon industrial, l'edifici d'habitatges, etc.

● Ventilació de forma exclusiva i independent. Forma d'emmagatzematge que complirà les especificacions RSCIEI.

● Justificació de la càrrega del foc corregida i ponderada segons RSCIEI.


Petita indústria i tallers artesanals:

● Justificació de la Càrrega al Foc corregida i ponderada de les matèries emmagatzemades i/o fabricades.

● Complir les condicions mínimes dels centres de treball industrials i del Codi Tècnic de l'Edificació.

● Complir les especificacions normatives de gestió de residus.

● Relació de màquina, potència

● Nivell d'emissions de sorolls i vibracions.


Procediments per aconseguir una llicència d'ús industrial:

El procediment no és únic i varia amb cada municipi entre un d'aquests procediments:


● Procediment d'Implantació d'activitat. Determinats tallers artesanals sense repercussió ambiental poden anar per comunicació prèvia.

● Projecte Tècnic d'Activitat.


En qualsevol cas ha d'anar acompanyat d'una Memòria Ambiental justificativa que els nivells d'impacte ambiental estan per sota del que estipulen la normativa i les mesures correctores aplicades per aconseguir-ho. Utilitzeu aquesta informació per orientar-vos. Sol·liciteu els nostres Serveis d'Enginyeria per obtenir una anàlisi específica del vostre cas. Us podem fer un informe previ que us ajudi a prendre les decisions adequades.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat