Projectes dactivitat a BarcelonaEl que cal saber en relació amb els projectes d'activitat resumits en un article.

El nostre equip tècnic d'enginyers és expert en la confecció de projectes per a l'obertura d'establiments per a activitats industrials, pública concurrència, comercials o de serveis, elaborem tota la documentació necessària per aconseguir els permisos per a la obertura del seu nou negoci, realitzant els tràmits i les gestions davant l'administració i gestionant els contractes de subministrament.


Som una enginyeria amb molts anys d'experiència en la redacció de projectes i avantprojectes tècnics per obtenir llicències d'activitat. Confeccionem la memòria i els plànols necessaris per a l'expedient i ens responsabilitzem de tota la gestió del projecte, tant si es tracta d'una activitat innòcua com si té impacte mediambiental i ha de ser inspeccionada per una Entitat de Control .

Simultàniament o posteriorment, podem gestionar les obres i instal·lacions així com vetllar pel compliment de les condicions expressades en el projecte tècnic assumint la direcció tècnica.


Què és un projecte d'activitat?

Un projecte d'activitat és un document realitzat i signat per tècnic competent com a enginyer, que es requereix per obtenir la corresponent llicència municipal, que permeti l'obertura d'un negoci o activitat en un local o recinte determinat. Aquest projecte ha de justificar que tant lestabliment, les instal·lacions previstes, el disseny del local, així com el desenvolupament de lactivitat sajustaran a la normativa ia les reglamentacions corresponents. Un Projecte d'Activitat conté Memòria, Plec de Condicions, Pressupost, Estudi de Seguretat i Plànols on s'indiquen totes les característiques de l'establiment, dimensions, distribució, modificacions a realitzar, instal·lacions, cost de les obres. Així com descripció de l'activitat a desenvolupar. El Projecte d'Activitat recull tota la normativa que se li aplica, depenent del cas: Codi Tècnic de l'Edificació, Accessibilitat, Document Bàsic de Protecció contra Incendis o Reglament de Seguretat Contra incendis en establiments Industrials, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió , Reglament Instal·lacions Tèrmiques a l'Edificació, etc...


Quan cal presentar el projecte d'obertura?

Normalment la tramitació ha de ser prèvia o paral·lelament al Projecte d'Obres, en cas d'haver d'habilitar el local per instal·lar l'activitat, per evitar incoherències entre projecte i execució.


Quan el local està en condicions per dur a terme lactivitat, o bé lactivitat no requereix cap tipus dobres per a la posada en marxa del nou negoci, la documentació ha de presentar amb 30 dies dantelació a linici de lactivitat.


Documentació segons el tipus d'activitat

La documentació que es requereix per al projecte dobertura depèn del tipus dactivitat, ja que en funció de les característiques de lactivitat sha de justificar el compliment duna reglamentació específica o una altra de regulació de lactivitat. Tot i que són similars, els passos a seguir poden variar entre municipis.

● Activitats Innòcues o no qualificades: Oficines, Botigues, Comerços al detall,...

● Activitats Qualificades: Carnisseries, Forns,...

● Activitats de Pública Concurrència: Cafeteries, Bars, Restaurants, Salons de jocs, Cinemes,...

● Activitats Industrials: Processos de Fabricació, Fàbriques, Magatzems,...


Tràmits segons tipus d'activitat

Activitat Inòcua sense obres mitjançant Comunicació Ambiental Prèvia

1 - Certificat de Compatibilitat Urbanística signat per un tècnic competent justificant l'activitat

2 - Redacció de Projecte i memòria tècnica

3 - Certificat Final d'Instal·lacions

4 - Pagament de Taxes Municipals

5 - Visita i inspecció de l'Ajuntament i s'atorga la llicència d'obertura


Activitat Inòcua amb obres mitjançant Comunicació Ambiental Prèvia

1 - Certificat de Compatibilitat Urbanística signat per un tècnic competent justificant l'activitat

2 - Projecte d'habilitació i activitat

3 - Imprès de Petició de Llicència d'Obres

4 - Imprès de Declaració Responsable de les obres signada pel promotor de l'activitat

5 - Pagament de Taxes Municipals

6 - Imprès de Petició de Llicència d'Obertura

7 - Certificat Final d'Obres

8 - Certificat Final d'Instal·lacions

9 - Visita i inspecció de l'Ajuntament i s'atorga la llicència d'obertura


Activitat Qualificada sense obres mitjançant llicència ambiental

1 - Certificat de Compatibilitat Urbanística a l'Ajuntament per autoritzar l'activitat

2 - Projecte d'Habilitació i Activitat per triplicat

3 - Imprès de Declaració Responsable per part del promotor de l'activitat

4 - Certificat Final d'Instal·lacions

5 - Certificat de subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil per part del promotor de l'activitat

6 - Pagament de Taxes Municipals

7 - Visita i inspecció de l'Ajuntament i s'atorga la llicència d'obertura


Activitat Qualificada amb obres mitjançant llicència ambiental

1 - Certificat de Compatibilitat Urbanística a l'Ajuntament per autoritzar l'activitat.

2 - Projecte d'Habilitació i Activitat.

3 - Imprès de Petició de Llicència d'Obres.

4 - Pagament de Taxes Municipals.

5 - Imprès de Petició de Llicència d'Obertura.

6 - Imprès de Declaració Responsable de les obres signada pel promotor de l'activitat

7 - Certificat Final d'Obres.

8 - Certificat Final d'Instal·lacions.

9 - Certificat de subscripció duna assegurança de responsabilitat civil per part del promotor de lactivitat. 10. Visita i inspecció de l'Ajuntament i s'atorga la llicència d'obertura.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat