Permisos per a Oficines i Despatxos professionals a BarcelonaSi voleu emprendre un negoci obrint la vostra pròpia oficina o despatx professional, us ajudem en els procediments de sol·licitud de la corresponent llicència d'activitat per poder començar a desenvolupar el vostre negoci amb bon peu. Aquest tipus d'activitat s'engloba al sector terciari. S'emmarquen dins l'activitat d'oficines aquelles la funció de les quals és prestar serveis administratius, tècnics, financers, d'informació o altres, ja sigui a empreses o particulars. També estan incloses dins aquest tipus d'activitat, les oficines que ofereixen servei de venda, com ara sucursals bancàries, agències de viatges, així com els despatxos professionals domèstics.


Al tractar-se d'una activitat innòcua la tramitació d'aquest tipus de llicència d'obertura sol ser ràpida i de vegades, depenent del municipi on s'ubiqui l'oficina, només cal presentar un certificat tècnic acompanyat de la comunicació prèvia i la declaració responsable. No obstant, és important comptar amb l'assessorament d'un expert. Tant si es requereix un projecte tècnic, com si n'hi ha prou amb el certificat i la declaració responsable, la documentació tècnica ha d'estar redactada per un professional competent com un enginyer.


Tipus d'activitats:

A continuació enumerem les activitats més freqüents d'ús d'oficina:


● Agències de viatges que presten serveis a altres agències de viatges o al públic.

● Institucions financeres: banques, caixes d'estalvi i altres institucions financeres auxiliars.

● Assegurances: entitats que ofereixen assegurances de vida i de capitalització, de malaltia i riscos diversos, així com altres entitats asseguradores.

● Promoció immobiliària i serveis relatius a la propietat immobiliària i industrial.

● Serveis prestats a empreses: jurídics, financers, comptables, tècnics, de publicitat i altres serveis similars.

● Serveis de lloguer de béns mobles o immobles.


A més de les qüestions generals que han de complir tots els locals i activitats a continuació s'exposen les exigències específiques que afecten l'activitat d'oficines:


Exigències específiques

Condicions d'ubicació de l'activitat


Abans d'escollir el lloc definitiu per implantar el teu negoci, cerca assessorament d'un tècnic que t'informi si la normativa urbanística permet l'ús d'oficina al lloc on es pretén.


Per regla general es permet la ubicació de lús doficina:


● A la planta baixa.

● A la planta inferior a la baixa i primera.

● A la planta de pis (despatx professional).


En el cas que l'activitat professional la desenvolupi l'usuari al vostre habitatge habitual, la superfície útil destinada a despatx professional domèstic serà inferior o igual a un terç de la superfície útil del conjunt de l'habitatge, havent de configurar un espai diferenciat respecte a aquesta. La superfície útil d'habitatge no destinada a l'activitat de despatx professional haurà de complir amb el programa i superfície mínima d'habitatge establerta per normativa.


La zona que es destini a despatx professional haurà de comptar amb llum i ventilació natural.


Lavabos


Segons el Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, s'haurà de disposar de lavabos separats per a homes i dones, i comptaran amb la corresponent anteassaig .


El nombre de lavabos es determinarà en funció de la superfície edificada d'oficina, i seran necessaris segons la Instrucció 3/2011 relativa als criteris aplicables per a l'exigència de serveis higiènics a locals:


● fins a 200 m², un vàter i un lavabo separats per a cadascun dels sexes.

● per cada 200 m² addicionals o fracció superior a 100 m² s'augmentarà un vàter i un lavabo per cadascun dels sexes.


En aquells casos en què l'oficina tingui més de 50 treballadors, segons la Llei 13/82, de 7 d'abril d'integració social dels minusvàlids, s'haurà de disposar d'un lloc de treball i un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.


Accessos

Els accessos interiors als espais dutilització pel públic hauran de disposar duna amplada mínima de 130 cm i la dimensió mínima de les fulles de les portes de pas per al públic serà de 82,5 cm.


Protecció del medi ambient urbà

És important prestar especial atenció a aquesta normativa en oficines de superfície considerable per les exigències que aquesta estableix per a les instal·lacions de climatització i ventilació.


Normativa de protecció contra incendis

En aquest tipus d'activitats s'ha de realitzar una instal·lació de senyalització i il·luminació d'emergència, i una dotació d'instal·lació de prevenció contra incendis adequada a les exigències que estableix el DB-SI, i la instal·lació exigida és més freqüent d'extintors portàtils, disposats de manera que cap punt quedi allunyat més de 15 metres.


Llicència d'obertura per a un despatx domèstic


Advocats, comptables, enginyers, arquitectes, gestors i freelance... Tots tenen en comú que de vegades treballen en un despatx professional ubicat amb freqüència a casa. Aquesta situació cada cop és més comuna a causa de l'auge del teletreball i l'encariment dels locals, però continua havent-hi un gran desconeixement entre els professionals i emprenedors sobre si és legal o no treballar a casa.


En línies generals sí que és possible muntar una oficina a casa, amb un parell de excepcions:


● L'espai que ocuparà el vostre despatx de treball

● Si necessites atendre clients


El local on instal·laràs el teu despatx pot ser de propietat o llogat, encara que els contractes de lloguer poden limitar-lo en ocasions. En el cas que superi el 25% de la superfície de la casa caldrà plantejar-se altres opcions, ja que no està permès sobrepassar aquest percentatge. Si ets advocat, mèdic o fas qualsevol activitat per a la qual hagis de rebre clients és millor assessorar-se perquè podries estar incomplint la normativa sense saber-ho.


Llicència d'obres per a oficines


No caldrà sol·licitar llicència d'obra per a una oficina sempre que els locals que no superin els 300 metres quadrats, igual que l'ajuntament no exigirà prèviament l'obtenció de llicència d'obertura o funcionament. Tampoc caldrà sol·licitar llicència d'obres per a la realització de les obres d'acondicionament del local sempre que es tractin d'obres per a les quals no s'exigeixi segons llei la redacció d'un projecte. (S'exigeix projecte quan es tracti d'obres d'edificació de nova construcció, quan són obres que alterin la configuració arquitectònica dels edificis o quan afecti zones d'especial protecció de caràcter ambiental o historicoartístic). Si la teva oficina té més de 300 metres i cal fer reformes, hauràs de comptar amb una llicència d'obres. Per això caldrà presentar el projecte tècnic a l'ajuntament perquè els tècnics el valorin i un cop aprovat podràs pagar les taxes corresponents, segons el pressupost d'execució material del projecte i començar les obres.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat