Llicències d'activitat per a concurrència pública a BarcelonaTramitem l'obertura de cinemes, estadis, sals de festes, hotels, clíniques, hospitals, etc. Una manera senzilla de definir una activitat de pública concurrència podria ser aquella on es reuneix la gent, com ara cinemes, estadis, sals de festes, etc. O també Hotels, clíniques i hospitals. Per iniciar una activitat de pública concurrència, cal tramitar els permisos d'obertura necessaris com són la llicència d'activitat o obertura, la legalització de la instal·lació auxiliars (elèctrica, clima, etc.) i la llicència d'obres menors en cas fer obres d'adequació o reforma al local.


Tràmits per a l'obtenció de la llicència d'activitat o d'obertura d'un local de concurrència pública a Barcelona:

Els locals de pública concurrència es classifiquen a nivell de llicència d'activitat ia l'ajuntament de Barcelona com a annex III.2.


Per legalitzar una activitat com Annex III.2a un enginyer ha de fer un projecte amb memòria i plànols justificant que lactivitat compleix amb tota la normativa vigent. Aquest projecte es lliura a una Entitat Ambiental de Control (EAC) que revisarà el projecte i farà una inspecció del local. Si el resultat daquesta inspecció és favorable lEAAC emetrà el Certificat de Conformitat. Aquest Certificat de Conformitat es lliura a l'Ajuntament juntament amb el projecte i els plànols presentats prèviament a l'EAC perquè l'Ajuntament concedeixi la llicència d'activitat.


Primera visita al local de pública concurrència

Us recomanem que durant el procés de selecció del local per muntar una activitat de pública concurrència, es posi en contacte amb un enginyer industrial experimentat perquè us informe del nivell de compliment normatiu del local i els costos a incórrer per adequar-lo si fos necessari, tenint en consideració les obres i les instal·lacions auxiliars necessàries. A SAMSistemas la primera visita de comprovació de normativa la fem de manera gratuïta i sense compromís per al client.


Pressupostos

Durant la primera visita es poden prendre les dades necessàries per fer una primera estimació del pressupost de legalització, obres i instal·lacions per a l'obertura de l'activitat.


Projectes auxiliars

Durant la tramitació de la llicència d'activitat se sol haver de tramitar de forma paral·lela altres permisos i legalitzacions, com la llicència d'obres (en cas de fer-se obres) i el projecte elèctric (en cas de ser local de pública concurrència) o de climatització.


Projecte d'obres

Si cal fer obres per condicionar el local s'haurà de tramitar la corresponent llicència d'obres (menors o majors) a l'ajuntament corresponent. Un enginyer o arquitecte haurà de fer el projecte d'obres adequat descrivint i detallant les obres que cal realitzar


Projecte elèctric

Els locals de pública concurrència necessiten un projecte elèctric de baixa tensió per legalitzar la instal·lació elèctrica i poder procedir a l'alta a la companyia elèctrica si fos necessari. Normalment aquest projecte és supervisat per una Entitat d'Inspecció i Control (EIC) que fa una inspecció del local per comprovar que la instal·lació elèctrica compleix la legislació vigent i està muntada segons projecte.


Projecte de climatització i altres

Amb dependència de la potència instal·lada és possible que calgui legalitzar la instal·lació de climatització de l'establiment, en aplicació del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).


Altres consideracions

Accessibilitat per a usuaris amb mobilitat reduïda

Hi ha dues normatives que regulen l'accessibilitat per a usuaris en cadira de rodes a les activitats, per una banda el Codi d'Accessibilitat de Catalunya i per l'altra El Codi Tècnic de l'Edificació Secció SUA.


Estudi d'impacte acústic

Amb l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona les noves activitats susceptibles de generar sorolls i/o vibracions incloses als grups I, II i III han d'adjuntar a la sol·licitud d'autorització o llicència ambiental municipal, o de la llicència d'obertura de l'establiment, oa la comunicació i la certificació prèvia, un estudi d'impacte acústic, amb memòria tècnica i plànols, redactat d'acord amb les prescripcions que siguin objecte.


Resistència al foc

El CTE Codi Tècnic de l'Edificació estableix uns varem mínims per a la resistència al foc de l'estructura de locals i edificis. Una estructura metàl·lica o de fusta probablement necessita un procés d'ignifugat per complir aquestes exigències.


Recorreguts d'evacuació

Segons estableix el CTE DB SI, la distància entre qualsevol punt del local fins a la sortida al carrer oa un punt segur, no pot superar els 25 metres quan hi ha una sola sortida, allargant-se a 50m quan n'hi ha dos d'evacuació. Aquest punt és important tenir-lo present en cercar un nou local.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat