Obrir un estudi de tatuatges a BarcelonaUs aconsellem i realitzem tots els tràmits a preus competitius per a l'obertura del vostre centre de tatuatges. Igual que la resta d'activitats, per obrir una activitat dedicada a la realització de tatuatges, cal disposar d'un permís municipal, anomenat llicència d'activitat o d'obertura. Igualment, si a l'establiment o local és necessari realitzar obres, caldrà disposar del pertinent permís d'obres la tipologia i complexitat del qual dependrà del tipus d'obres a realitzar. A SAM Sistemes disposem de l'experiència i el personal per realitzar tots aquests tràmits amb una feina de qualitat ia preus competitius, sigui a Barcelona oa qualsevol altra ciutat del país. Podem gestionar tant la direcció d´obres com tots els tràmits relacionats. Sol·liciteu-nos pressupost sense compromís.


Tràmits necessaris per obrir un local de tatuatges

A Barcelona ciutat els estudis de tatuatges es classifiquen a nivell de llicència d'activitat com a annex III.2. de la normativa vigent, és a dir que:

● Un enginyer ha de fer un projecte amb plànols justificant que l'activitat compleix tota la normativa vigent.

● El projecte el revisarà una Entitat Ambiental de Control (EAC) i farà una inspecció del local.

● Si el resultat d'aquesta inspecció és favorable, l'EAC emetrà el Certificat de Conformitat.

● Aquest Certificat de Conformitat es lliurarà a l'Ajuntament conjuntament amb el projecte i els plànols.

● L'Ajuntament concedeix la llicència d'activitat.


Visita inicial al local on muntar l'estudi de tatuatges

Abans de llogar un local i comprometre's-hi, és molt aconsellable que un enginyer revisi les seves condicions i confirmi que aquest s'adapta a les necessitats normatives que li seran exigides. L'objectiu és evitar al màxim la necessitat de fer obres d'adaptació del local o fins i tot detectar la impossibilitat d'adaptació. Aquesta visita inicial a SAM Sistemes la realitzem sense cost ni compromís per al client, entenem que hem de posar els ponts per a una bona relació des del primer dia. Aquesta primera visita de comprovació de normativa serveix per poder confeccionar els pressupostos necessaris per a la tramitació i l'obtenció de tots els permisos exigits per a la legalització de l'activitat i l'execució de les reformes necessàries. El vistiplau de l'enginyer i els pressupostos permeten a l'interessat decidir si el local és l'adequat per a la vostra activitat o ha de seguir buscant una alternativa que s'adapti millor a les necessitats normatives.


Projectes i requisits necessaris

Quan s'està tramitant la llicència d'activitat se sol tramitar simultàniament la llicència d'obres (en cas de fer-se obres) i el projecte elèctric (en cas de ser local de pública concurrència):


Projecte d'obres:

Si el local necessita la realització d'obres d'adaptació, depenent de la magnitud de les obres, caldrà la confecció d'un projecte d'obres menors realitzat per un enginyer, projecte on es dóna justificació de les obres a realitzar. Depenent del tipus d'obres, el projecte haurà de ser supervisat per una Entitat Ambiental de Control (EAC), abans de ser presentat a l'Ajuntament per a l'obtenció del permís definitiu.


Projecte elèctric:

Quan l'activitat es classifica com a pública concurrència per a la legalització de la instal·lació elèctrica caldrà un projecte elaborat per un enginyer que de compliment al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, projecte que serà supervisat per una Entitat d'Inspecció i Control (EIC) que farà la comprovació de la instal·lació conforme compleix la legislació vigent i s'adequa al projecte. En el cas de locals amb instal·lacions elèctriques antiquades probablement aquesta s'haurà de canviar completament per assegurar que el cablatge és del tipus lliure d'halògens, no propagador de l'incendi i amb emissió de fum i opacitat reduïda. Aquest punt pot encarir molt la instal·lació.


Accessibilitat al local

En funció de la superfície del local, de si es manté la mateixa activitat o és un canvi dús i de si shan de fer obres o no, es determinarà si és necessari disposar al local dun itinerari accessible i un servei higiènic adaptat o usable, de menors dimensions.


Ventilació de l'activitat

La normativa vigent obliga les activitats a estar suficientment ventilades, sigui de forma natural (a través de portes i finestres) o bé mecànicament amb un extractor. Segons aquesta normativa les activitats disposaran d'un sistema de ventilació que aporti el cabal d'aire exterior suficient i que eviti la concentració d'aire contaminat al local.


Alçada del local

L'alçada lliure mínima del local ha de ser de 2,5 m que es pot veure reduïda a 2,1 ma zones com els lavabos, magatzems o cambres de residus. L'alçada lliure es refereix, en cas d'haver sostre fals, a l'alçada des del terra fins al sostre fals.


Aïllament acústic del local

La normativa vigent obliga les activitats a disposar d'un aïllament acústic suficient que no provoqui molèsties als veïns, especialment si són habitatges. La normativa municipal de Barcelona, Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, considera totes les fonts sonores de l'activitat, maquinària, música o televisions, per ponderar l'aïllament necessari, càlcul que es realitza a l'anomenat Estudi d'impacte acústic, que inclou memòria tècnica i plànols i ha d'estar redactat pel tècnic.


Resistència al foc de l'estructura

Pot resultar un dels punts més conflictius en lobertura duna activitat i depèn del tipus destructura del local. La normativa vigent obliga les estructures del local a assegurar una resistència mínima al foc, quan aquesta és de formigó pràcticament segur que aconseguim la resistència al foc que ens exigeix el Codi Tècnic de l'Edificació, però, quan l'estructura és metàl·lica o de caldrà la ignifugació de l'estructura fins a assolir la resistència al foc requerida en cada cas. A Barcelona una Entitat de Control haurà de fer una comprovació del gruix de la capa de material ignífug.


Recorregut d'evacuació

Aquest és un punt determinant moltes vegades per determinar l'adequat d'un local per a una activitat, la distància entre qualsevol punt del local ocupable per una persona fins a la sortida al carrer no pot superar els 25 metres en cas que n'hi hagi una sola sortida i 50m en els casos que hi hagi dues sortides.


Normes en un estudis de tatuatges

És obligatori que el personal que realitza aquestes pràctiques tingui algun tipus de formació?

Sí. El professional ha de ser una persona qualificada que hagi rebut un curs de formació, així com tenir coneixements bàsics d'anatomia, del procés de curació i què cal fer si sorgeix algun problema. A més, han d'estar vacunats de l'hepatitis B i tètanus.


Poden utilitzar xeringues que no estiguin envasades?

No, està prohibit. Les agulles, xeringues, ganivetes i, en general, tot allò que travessi la pell, han de ser estèrils i d'un sol ús. Han d'estar envasades i segellades fins a la utilització. D'altra banda, les tintes han de tenir el registre sanitari de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. En el cas dels pírcing, per evitar al·lèrgies o rebutjos, el material permès és: l'acer quirúrgic, l'or, de 14 quirats com a mínim, o el titani. L'ús de la pistola perforadora només està permès per al lòbul de l'orella.


Quines normes d'higiene ha de complir el professional durant la pràctica?

S'ha de rentar les mans abans i després de l'actuació; utilitzar guants estèrils i un sol ús; utilitzar roba i calçat net; no fumar, menjar o beure mentre fa la feina.

Quins requisits han de complir els establiments que practiquen tatuatges i pírcings?

Heu d'estar inscrits, abans de realitzar l'activitat, al registre d'establiments de tatuatges, micropigmentació, pírcing o altres pràctiques similars d'adorn corporal.


És obligatori donar alguna informació al client abans de fer-se un tatuatge o un pírcing?

Sí. El consumidor ha de signar, abans que li facin el pírcing o el tatuatge, un document de consentiment informat que us lliuraran a l'establiment. S'hi adverteix dels possibles riscos per a la salut d'aquestes pràctiques, les complicacions que poden sorgir, les cures posteriors, etc. Si és menor d'edat, cal comptar amb l'autorització dels pares o tutors.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat