Adequació de la seguretat de les màquines en BarcelonaL'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a disposició dels treballadors siguin adequats a la feina que s'hagi de fer. A SAM Sistemes disposem d'un equip de tècnics experts en el procés de adequació de la seguretat a la maquinària industrial al RD 1215 i/o obtenció de la certificació CE, donem solució a tots els requisits que afecten les línies de producció i equips auxiliars dels centres industrials, aplicant les disposicions específiques sobre enginyeria de seguretat industrial i normes que afecten els diferents tipus de tipus de màquines i equips.


Reial decret 1215/1997 d'utilització d'equips de treball

L'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret són tots els equips de treball, entenent com a tals qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat a la feina. Aquest Reial decret obliga l'empresari, com a propietari dels equips de treball esmentats anteriorment. L'empresari queda obligat a adoptar les mesures necessàries perquè els equips de treball que es posin a disposició dels treballadors siguin adequats a la feina que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquesta, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors treballadors en utilitzar aquests equips de treball (article 3 del R.D. 1215/1997). Aquest Reial decret és aplicable per a totes les màquines utilitzades a la feina, tant si van ser comercialitzades o posades en servei abans de l'1 de gener de 1995 (sense marcatge CE) com després d'aquesta data (amb marcatge CE)


Una altra normativa aplicable:

A més de la normativa esmentada, els equips de treball han de satisfer qualsevol disposició legal o reglamentària que els sigui aplicable, com ara:


● Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió).

● Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les instruccions tècniques complementàries (Reglament d'Equips a Pressió).

● Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11 (Reglament d'Instal·lacions de Gas)

● Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis)

● Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció (Reglament d'aparells d'elevació i manutenció)

● Etc...


Marcat CE Seguretat de màquines

La directiva divideix les màquines en dues tipologies i descriu els procediments de certificació en funció de la perillositat de cada equip. Per a màquines catalogades com a perilloses (Annex IV), el procés d'avaluació de conformitat implica la intervenció d'un organisme notificat. Per a les màquines menys perilloses, el fabricant o el seu representant a la UE serà l'encarregat de fer els assajos necessaris i fer una declaració de conformitat sota la seva responsabilitat.


Mitjançant el procediment simplificat d'avaluació de la conformitat es poden certificar els següents tipus de maquinària industrial:

● Màquines

● Equips adaptables

● Dispositius de desplaçament de càrregues

● Cadenes, cordes i cintes

● Línies de transmissió desmuntables

● Màquines incompletes, com sistemes d'engranatges


Dos passos per a la certificació del sistema de garantia de qualitat

Segons la situació de la màquina, caldrà tenir en compte el següent:


Si es vol autocertificar un dels seus productes que estiguin dins de l'Annex IV de la Directiva de Màquines, heu de posseir el Certificat de Qualitat ISO 9001 i la seguretat de la qualitat total segons l'annex X de la mateixa directiva.cSi el que necessita és certificar exclusivament un producte i no posseeix la seguretat de la qualitat total ha de seguir el següent: Quan la màquina figuri a l'annex IV i hagi estat fabricada d'acord amb normes harmonitzades que cobreixin tots els requisits essencials de salut i seguretat pertinents:

Control intern de fabricació segons annex VIII (no requereix Organisme Notificat) o Realitzar l'examen CE de tipus (annex IX) per Organisme Notificat més el control intern de fabricació.


Quan la màquina figuri a l'annex IV però NO hagi estat fabricada d'acord amb normes harmonitzades o si aquestes no cobreixen tots els requisits essencials de salut i seguretat pertinents:


Realitzar l'examen CE de tipus (annex IX) per Organisme Notificat més el control intern de fabricació. Per als fabricants de màquines i components de seguretat, el marcatge CE i la Declaració CE de Conformitat els permet accedir sense restriccions al Mercat Europeu, cosa que evita barreres tècniques. El marcatge CE es reconeix a més en altres mercats a nivell global. Pel consumidor, el marcatge CE li assegura que el producte no compromet la seva seguretat i li garanteix uns nivells de seguretat comuns a Europa. Proporcionem serveis d'assessorament sobre quins requisits ha de complir un determinat producte, a més us prepararem un programa d'assaig, o avaluarem la conformitat nosaltres mateixos. Amb caràcter general és una obligació del fabricant del producte, que és tota persona física o jurídica que fabrica un producte, o que mana dissenyar o fabricar un producte i el comercialitza amb el nom o la marca comercial.


De vegades poden adquirir la condició de fabricant altres figures, com ara:

● Un importador

● Un usuari que faci modificacions al producte.

● Un comercialitzador que col·loqui el seu nom al producte.

● El que posa el producte en servei, si no es pot identificar el fabricant.


Els requisits per obtenir el marcatge CE màquines varien depenent del producte i dels materials. És important comptar amb aquest tipus de certificat ja que si no aconseguim el certificat CE màquines, estaríem incomplint la normativa de la Unió Europea i Espanya. Això implica la retenció de productes a les duanes i el risc que qualsevol consumidor del producte sense certificat pot reclamar judicialment al fabricant. A més, si el producte causa un accident i no tenia certificat, tota la responsabilitat recau al fabricant.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat