Valoració per danys i perjudicis a BarcelonaL'eficàcia de l'un dictamen pericial de part per acreditar danys i perjudicis és una eina indispensable en molts judicis per danys. La prova pericial és una prova molt important per a les parts en el procés civil, sobretot en els supòsits de reclamació de danys i perjudicis, per provar-ne l'import. El moment processal per aportar la prova pericial en el procés civil presenta dubtes i problemes a la pràctica judicial. En aquest treball s'aborda quan es pot aportar un dictamen pericial al fil del contingut de la contestació a la demanda, en el supòsit de l'art. 338.1 LEC-EDL 2000/77463. Entre els mitjans de prova regulats a la LEC, hi ha la prova de pèrits, prova que apareix regulada als arts. 335 i ss LEC -EDL 2000/77463-.


Aquesta prova, com per exemple un dictàmen tècnic elèctric, és de especial importància quan es tracta de provar danys i perjudicis derivats d'un sinistre, o en general supòsits on és necessari el coneixement de dades tècniques o científics. Aquesta prova es pot definir a la llum de l'art. 335 LEC, com aquella prova que consisteix en la valoració de fets o circumstàncies rellevants o precisos per adquirir certesa sobre ells, per a això cal tenir coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics, havent de formular-se la pericial sota promesa o jurament de dir veritat i d'actuar amb la màxima objectivitat possible. En el cas de pèrit designat pel tribunal, pericial judicial, es permet a les parts que en la seva demanda o contestació sol·licitin aquesta pericial judicial, art. 339 LEC -EDL 2000/77463-. Això és aplicable als titulars del benefici de justícia gratuïta, quan ho indiquin als seus escrits inicials del procés, demanda i contestació. El demandat al judici verbal en què hi ha contestació a la demanda oral, haurà de sol·licitar pericial judicial almenys deu dies abans de la vista.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat