Valoració del reial decret d'autoconsum d'energia elèctrica a Barcelona


Aquest Reial decret (RD) aprovat pel Consell de Ministres el 5 d'abril passat era molt necessari perquè, després de la derogació de l'impost sobre l'energia autoconsumida o imposat al sol del RD Llei 15/2018, de 5 d'octubre, i, en bona part, del RD 900/2015 havia quedat un gran buit legal sobre el tema de l'autoconsum elèctric. Publicat a Full d'enginyers núm. 41


Escrit per: XAVIER CORDONCILLO President del Grup de Treball de Regulació de la Comissió d'Energia Podem considerar aquest nou decret com un reglament de l'autoconsum. Estableix moltes millores sobre la situació anterior que poden ajudar a que, per fi, l'autoconsum elèctric tingui un desenvolupament, a l'Estat espanyol, d'acord amb les potencialitats energètiques existents, especialment a l'àmbit fotovoltaic, i amb la necessitat urgent d'avançar cap a una transició energètica basada en les renovables motivada pel canvi climàtic.


Les millores més destacables que aporta són:

● Nova definició de l'autoconsum. El consum per part d'un o més consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de generació properes a les de consum o associades a elles.

● Diferenciació entre els subjectes generador i consumidor. En qualsevol modalitat d'autoconsum, el consumidor i el propietari de la instal·lació de generació poden ser persones físiques o jurídiques diferents.

● Autorització d'instal·lacions. Simplifica els procediments, especialment per a les instal·lacions amb potències de generació fins a 100 kW en baixa tensió, que només requereixen l'aprovació de la comunitat autònoma i una comunicació a l'empresa distribuïdora amb la mateixa documentació. L'administració ha de contestar en un termini de 10 dies hàbils per modificar el contracte d'accés corresponent.

● Equips de mesura. S'hauran d'instal·lar, com a norma general, un equip de mesura bidireccional al punt frontera amb la xarxa elèctrica i un equip de mesura que registri la producció neta generada.

● Venda d'excedents d'energia. Sautoritza la venda dexcedents denergia a la comercialitzadora en dues modalitats: amb compensació simplifi cada o sense. Pels consumidors acollits a la tarifa domèstica PVPC (Preu Voluntari al Petit Consumidors), amb potència contractada inferior a 10 kW, els excedents es valoren al preu horari del mercat elèctric diari menys el cost horari dels desviaments de mesura. La compensació mensual d‟excedents queda limitada al cost de lenergia consumida (que paga el terme de potència contractada i el terme denergia amb el peatge daccés corresponent més el preu horari de mercat) perquè la factura mensual no pot ser negativa. En el cas de venda d'excedents sense compensació simplifi cada, cal pactar els preus horaris de l'energia i dels excedents amb la comercialitzadora.


● Regulació de la nova modalitat d'autoconsum col·lectiu. Aquesta regulació és essencial per al desenvolupament de l'autoconsum urbà (on normalment els ciutadans viuen en edificis de pisos on la teulada i altres llocs comuns pertanyen a la comunitat de propietaris), l'autoconsum industrial a polígons industrials i les comunitats d'autoconsum local. Es defineix el concepte d'“instal·lació de producció propera a les de consum i que està associada” com un sistema de producció destinada a generar energia elèctrica per subministrar un o més consumidors acollits a qualsevol de les modalitats d'autoconsum a una distància inferior a 500 m en projecció ortogonal. L'energia generada per la instal·lació de producció propera es reparteix horàriament entre els consumidors participants a l'autoconsum col·lectiu en funció d'un coeficient de participació pactat entre tots els participants en un acord escrit (suposadament relacionat amb la participació en la inversió realitzada a la instal·lació de producció) que s'ha de notificar car a l'empresa distribuïdora i comercialitzadora.


En conjunt, podem fer una valoració força positiva del nou decret que, esperem, per fi permeti el desenvolupament i la generalització de l'autoconsum i la generació distribuïda a Catalunya dins del procés de transició cap a les energies renovables. Com a punts més febles, podem apuntar que se segueix permetent l'autoconsum sense vessament d'energia a la xarxa amb mecanismes antivessament que baixen el nivell de generació quan hi ha excedents, amb el rebuig corresponent de recursos i les limitacions en la venda d'excedents a l'import de la factura mensual.


+ Tornar


CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat