Informes per amortització de llocs de treball a BarcelonaA SAMSistemas tenim àmplia experiència en la confecció d'informes tècnics d'estudi de les causes d'amoritització dels llocs de treball recollides a l'estatut dels treballadors, com són les causes tècniques, o de productivitat.


Els nostres informes serveixen de suport als juristes responsables en els procediments d'amortització de llocs de treball a les empreses.


L'ACOMIADAMENT PER AMORTITZACIÓ DEL LLOC DE TREBALL


És freqüent que una empresa en algun moment de la seva vida necessiti amortitzar determinats llocs de treball. Aquesta decisió, en principi fàcil, implicaria l'obligació de pagar al treballador una indemnització de 45 dies de salari per any de servei prestat. Tot i això, si l'empresari pot basar la seva decisió en alguna de les causes establertes a l'article 52 c) de l'Estatut dels Treballadors -anomenades econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció-, la indemnització a satisfer quedaria reduïda a 20 dies de salari per any treballat. A l'empresari li interessa, per tant, poder acollir-se a alguna d'aquestes causes perquè la indemnització sigui el més greu possible.


EXAMEN DE LES DIFERENTS CAUSES


Les causes recollides a l'Estatut dels Treballadors per a la utilització de l'acomiadament per amortització del lloc de treball són les següents:


● Causa econòmica: és aquella que actua sobre el resultat de la gestió empresarial, sobre el seu equilibri d'ingressos i despeses, de costos i beneficis.

● Causa tècnica: és la que afecta els instruments de producció o fins i tot a fi del treball, produint alteració o modificació del procés de producció en introduir nous mètodes, que comporten reestructuració dels serveis o especialitats pròpies.

● Causa d'organització: és la decisió empresarial de reajustament de l'organització productiva, tot i que aquesta no es fonamenti en la inversió empresarial prèvia per a la renovació dels béns d'equip.

● Causa productiva: és aquella que ve determinada pel resultat del procés de treball, comprenent les dificultats que l'entorn ocasiona a la capacitat productiva de l'organització empresarial i que imposen la transformació o la reducció de la producció.


De l'exposat fins ara, fàcilment es desprèn que la dificultat raurà en demostrar la concurrència d'una de les causes en què es pot recolzar aquest tipus d'acomiadament:


- Si s'al·lega la causa econòmica, només caldrà acreditar que l'empresa té resultats negatius, i no són suficients les situacions de disminució de beneficis empresarials.


● Si s'al·lega causa tècnica, caldrà acreditar que s'han realitzat inversions per part de l'empresa afectada, justificatives de l'amortització del lloc de treball, ja que si no s'acredita la inversió, es denegarà l'amortització.

>

● Si la causa al·legada és l'organitzativa, l'empresari haurà de demostrar la presa d'una reorganització dels seus mitjans materials i personals que buidin de contingut el lloc de treball que es pretén amortitzar.

● Finalment, si s'al·lega la causa productiva, s'haurà de provar la producció de disfuncions a l'entorn de la seva activitat, que l'obliguen a modificar o disminuir la producció, fent obsolet un o diversos llocs de treball: manca de comandes , descens progressiu de la producció o de l'activitat de l'empresa, etc.


+ Tornar

CONTACTEWhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat